0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Вътрешно общностно придобиване на стоки през 2012

Вътрешно общностно придобиване на стоки през 2012
 
Вносът на стоки на територията на България от територията на други държави членки на Е за целите на облагането с ДДС се нарича „вътреобщностно придобиване”
 
ТОВА ПРАВИЛО СЕ ПРИЛАГА ПРИ:
А/ Фактическо предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвъляне на правото на собственост върху стоката под отлагателно условие или срок /чл. 6, ал.2, т.2 от ЗДДС/
За упражняване на правото на данъчен кредит при условията на чл.6, ал.2 от ЗДДС не се изсква лицето да пригежава факура, която да отговаря на изискванията на чл. 114 от ЗДДС.
Съгласно ал.3, ал.4 и ал.5 на чл.58 от ППЗДДС за упражняване правото на дънъчен кредит няма да изисква документ, издаден по реда на чл.114 от ЗДДС, когато:
1.                          Фактически се получева стока по договор за прехвърляне на собственост под отлагателно условие или срок
2.                          Имаме договор за лизинг, вкойто изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост върху стоката
3.                          При фактически получеване на стока от лице, което действа от свое име за чужда сметка
В посочените случаи правота на данъчен кредит може да се упражни и без лицето да притежава данъчен документ, издаден по реда на чл.114 то ЗДДС, но при условие, че придобиващия притежава други документи, които удостоверяват данъчната основа на получените стоки.
 
Пример: Регистрирано по ЗДДС лице купува стока от фирма установена на територията на ЕС. Купувачът придобива собственост върху стоката на пристанище в ЕС, където осъществява и продажба на същата стока на друга българска фирма. Стоката не се транпортира до България. Втората българска фирма я транспортира до страна членка на ЕС или до трета страна.
Въпроси:
1.      За прървата българска фирма покупката на стока предствалява ли ВОП?
2.      Продажбата на стока от първата на втората българска фирма подлежи ли на облагане по ЗДДС или формира оборот за регистраци по ДДСв сътветната европейска страна, в коята се прехвъря собственстта на стоката?
3.      Когато втората българска фирма продава стоката на лице, установено в страна чланка на ЕС наличе ли е ВОП, респ. Износ, когато подава стоката на лице установено в трета страна?
4.      Първата българска фирма трябва ли да притежава документ, че стоката е получена от крайния притажател?
 
Отговор:
Ева Марчева, вещо лице Съдебно-счетоводни експретизи ВОС,
Управител на Счетоводна и консултанска кантора „Евроконсулт – Марчева”
 
Според чл. 20 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система върху ДДС, „вътрешнообностно придобиване на стоки” означава придобиването на право на разпореждане като собственик на движима материална вещ, изпратена или превозена до лицето, придобиващо стоките от или от името на продаваца, или от лицето придобиващо стоките в държва членка, различна от тази в която е започнало изпращането на стоките.
Облагането с ВОП е в зависимост от мястото на неговото изпълнение. Според чл.62, ал. 1 от ЗДДС вътрешнообщностно придобиване е с място на изпълнение тероторията на странат, респективно подлежи на облагане в странат, когато стоките пристигнат лили превозът завършва на територията на страната.
Когато стоките са транспортирани от или за сметка на доставчика ли клиенти до територията на друга държава членка, по силата на чл. 62, ал.2 ще бъде с място на изпълнение на територията на страната, ако лицето, което придобива стоките е регистрирано по ЗДДС и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната. И в този случа облагането на стоките следва да се извършва в страната. Посочената алинея не се прилага, когато към датата на която данъкък зо ВОП е станал изискуем в страната, ако лицето разполага с доказателства, че предобиването е обложено в дължавата членка, където стоките се пристигнали или е завършен превозът им. /чл. 62, ал.3/
Разпоредбите на чл. 62, ал.2,3 и 4от ЗДДС, както и на чл. 41 от Директива 2006/112/ЕО, регламентират хипотеза, при която едно данъчно задължено лице е регистрирано за целите ДДС в повече от една членка. В тези случаи лицето само избира по кой идентификационен номер да осъществи придобиването на стоката. Например: когато закупената стока се транспортира от Германия до Румъния от регистринано лице по ЗДДС в Германия и продобиващият и предоставил на доставчикът си български идентификационнен номер, ако лицето не докеже, че вътрешнообщностното придобиване е обложено в Румъния, където стоките са пристигнали, придобиването ще е с място на изпъление територята на страната, респ. Ще се облага в България.
            При положение, че стоката няма да се транспортира до територята на страната, считаме че и в трите описани хипотези не е налице вътреобщностно придобиване на стоки по смисъла на чл. 13, ал.1 от ЗДДС за регистрираните лица.
 
За целите на облагане с ДДС от съществено значение е правилнота определяне на мястото на изпълнение на доставката. Съгласно чл. 17 то ЗДДС:
1.                           При покупка на стоко от регистрарано за целите на ДДС лице в държава членка на ЕО, за първата българска фирма – регистриран по ЗДДС търговец възниква доставка, която е място на изплънение територията на държавата членка на ЕО, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността, ако между страните по сделката не е договорен превоз /чл.17, ал. От ЗДДС/ 
2.                           Мястото на изпълнение на доставката на стока от регистриран по ЗДДС търговец „А” на регистриран или нерегистриран по ЗДДС търговец „Б” – втората българска фирма, следва да се определи пор правилата, от ал.1 на чл.17 от закона, когато стоката не се превозва или в ал. 2 от същия член, при договорен между страните по сделката транспорт на стоката. На основание чл.86, ал. 3 от ЗДДС при извършване на доствки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък, но следва да имате в предвид, че стойността на тези доставки формира оборота за регистрация за целите на ДДС на търговец „А” държавата членка на ЕО, където е мястото на изпълнение на доствката.
3.                           По аналогичен начин следва да се определи мястото на изпълнение на доставката на стока от търговец „Б” на лице, установено в трета страна и в друга държава членка. Режимът на облагане в тези случаи е в зависимост от законодателството в областта на ДДС на държавата, където ще се извърши доставката.
 
Отговор:
Ева Марчева, вещо лице Съдебно-счетоводни експретизи ВОС,
Управител на Счетоводна и консултанска кантора „Евроконсулт – Марчева”
25.02.2012 г
 
 
 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Вътрешно общностно придобиване на стоки през 2012