0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ

 

Приета с ПМС № 89 от 9.04.2001 г., обн., ДВ, бр. 37 от 13.04.2001 г., изм. и доп.,
бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 1.01.2007 г.,
бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г.

 

Чл. 1. Наредбата урежда начина и реда за създаване, регистриране и функциониране на осигурителните каси.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.) Осигурителни каси могат да образуват осигурителите и/или самоосигуряващите се лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Осигурителна каса могат да учредят не по-малко от 5 осигурители и/или самоосигуряващи се лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) В осигурителната каса могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). На същата територия или в седалището на ТД на НАП се регистрира и адресът на управление на касата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурител, който има наети на работа повече от 50 лица, не може да членува в осигурителна каса.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., отм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.).

(2) Когато едно търговско дружество е член на осигурителна каса, чрез касата могат да се осигуряват и съдружниците в дружеството, за които то е осигурител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.) Осигурител, който има наети на работа повече от 50 лица, не може да членува в осигурителна каса.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) В териториалните дирекции на НАП се води регистър на осигурителните каси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.) Осигурителната каса подава заявление за регистрация по образец съгласно приложението за вписване в регистъра по ал. 1 в съответната ТД на НАП.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Към заявлението по чл. 4, ал. 2 се представят:

1. учредителен договор, с който се уреждат правата и задълженията на членовете на касата, и решение на членовете на касата за определяне на лицето, което я представлява;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) списък на членовете на касата (име или наименование) с техните постоянни адреси или адреси на управление на дейността, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) и/или ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, номер и дата на съдебното решение или на акта за регистрация и от кого са издадени (ако има такива);

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) за осигурителите - членове на касата, се посочва и броят на осигуряваните лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) В 14-дневен срок от получаване на искането органът по приходите от компетентната ТД на НАП издава удостоверение или отказ за вписване в регистъра по ал. 1. Отказът за вписване може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) В 7-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация осигурителната каса се регистрира в Агенцията по вписванията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) В 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание на осигурителната каса за прекратяване дейността на касата в компетентната териториална дирекция на НАП се подава заявление по образец съгласно приложението.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) (1) При приемане и напускане на членове на касата или при промяна на заявените обстоятелства по чл. 4, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 лицето, което представлява осигурителната каса, представя в 7-дневен срок от настъпването на промените документите, отразяващи съответната промяна, в ТД на НАП и попълва ново заявление за регистрация по чл. 4, ал. 2.

(2) Органът по приходите отписва от регистъра по чл. 4, ал. 1 осигурителната каса, когато броят на членовете й стане по-малък от 5. В този случай ТД на НАП писмено уведомява членовете на касата.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.) За възникване и прекратяване на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя й необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на осигурените при тях лица (осигурителни книжки, ведомости, договори за възлагане и др.).

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.).

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурителната каса действа като осигурител спрямо самоосигуряващите се лица - членове на касата, и на осигурените при членовете на касата лица и:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) събира дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и ги превежда по сметките на ТД на НАП в съответните срокове съгласно Кодекса за социално осигуряване , Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите ;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., изм., бр. 15 от 2007 г.) представя в съответното териториално поделение на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения и помощите по чл. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), в сроковете, определени в нея;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., отм., бр. 15 от 2007 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.) представя на ТД на НАП на електронен носител данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване , данни за внесените вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ;

5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) снабдява самоосигуряващите се лица с осигурителни книжки;

6. оформя и съхранява осигурителните книжки и другите документи, свързани с осигуряването на членовете на касата;

7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) подава документи за пенсиониране съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

(2) Осигурителните вноски се внасят в касата от нейните членове в срокове, определени с учредителния договор.

(3) Осигурителната каса е длъжна:

1. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) да представи за заверка в ТП на НОИ осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица, за осигуряването им за всяка календарна година - до края на юли следващата година, съответно в 30-дневен срок след прекратяване на членството им в касата - за периода до прекратяването;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) да съхранява всички документи, свързани с осигуряването на членовете на касата, и след извършени ревизии от органа по приходите на НАП и ТП на НОИ;

4. да предоставя на своите членове до 25 януари всяка календарна година удостоверение за преведените през нейната банкова сметка суми за осигурителните вноски за предходната година.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Прекратяването на дейността на осигурителна каса се извършва само след ревизии от органа по приходите на НАП и ТП на НОИ.

(2) При прекратяване дейността на касата документите, подлежащи на съхраняване, се предават в ТП на НОИ.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Териториалните дирекции на НАП и Териториалните поделения на НОИ дават методически указания на осигурителните каси за организиране на дейността им.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.).

(3) Териториалните поделения на НОИ съхраняват данните от заверените осигурителни книжки и предадените от прекратените осигурителни каси документи.

Чл. 11. (1) Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Осигурителните каси носят отговорност по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за внесени в осигурителните каси вноски от членовете им, които не са преведени по сметките на ТД на НАП в законоустановените срокове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Осигурителната каса подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец в 3-дневен срок от изтичането на определените в учредителния договор срокове, в които членовете на касата е следвало да внесат дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.)
 

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., предишен параграф единствен, бр. 15 от 2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване .

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите съобразно възложените им дейности.

 ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ