0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,

НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в чужбина и морските лица
(Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)
 
Приложение № 2 към член единствен, т. 1 на ПМС № 30 от 10.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г.; изм. с Решение № 8525 от 29.12.2000 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 26.01.2001 г., в сила от 26.01.2001 г.; изм. с Решение № 3357 от 15.05.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 52 от 8.06.2001 г., в сила от 8.06.2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 17 от 2008 г., изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 1.01.2011 г.
Раздел I
Обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и на работещите без трудово правоотношение
 
Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2006 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм. и доп. бр. 12. от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2006 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 17 от 2008 г., доп., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., доп., бр. 17 от 2008 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 15 от 2007 г.) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:
1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., бр. 15 от 2007 г.) на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;
2. като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;
3. (изм. с Решение № 8525 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 8 от 2001 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.) като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 5, бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред.
(7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм., бр. 1 от 2006 г., предишна ал. 6, бр. 15 от 2007 г.).
Чл. 2. Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., доп., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, внасят осигурителните вноски по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
(3)(Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., доп., бр. 17 от 2008 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл. 1, ал. 2.
(4)(Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2002 г., предишна ал. 3, изм., бр. 15 от 2007 г., доп., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или при определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година. Коригиращата справка се подава в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.
(5)(Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп., бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 4, бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., отм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.).
(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм. с Решение № 3357 на ВАС на РБ, бр. 52 от 2001 г., предишна ал. 5, бр. 15 от 2007 г.).
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Осигурителните вноски върху избрания осигурителен доход съгласно чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За избран осигурителен доход от самоосигуряващото се лице, което е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който са внесени осигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако вноските са внесени след тази дата, за избран осигурителен доход се счита минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващото се лице, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(2) (Изм. и доп. бр. 12. от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Ако към 10-о число на месеца лицата се намират във временна неработоспособност, те могат да внесат осигурителните вноски по чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът на неработоспособността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. и доп. бр. 12. от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Лицата, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане или отглеждане на малко дете.
(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат авансово дължимите месечни осигурителни вноски върху избрания осигурителен доход за определени от тях периоди през календарната година.
Чл. 4. (1) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не упражняват трудова дейност през целия месец, се определя пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., предишен текст на чл. 4, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Ако лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване работят по трудово правоотношение, осигурителните вноски за дейността им като самоосигуряващи се лица се внасят върху избран осигурителен доход. Сборът от възнаграждението и осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигурителни вноски, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) За лицата, работещи без трудово правоотношение, които не са осигурени на друго основание по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, през съответния месец се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, ако месечният размер на възнаграждението е равен или по-голям от една минимална работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) За лицата, работещи без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, през съответния месец се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение независимо от неговия размер след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., изм., бр. 15 от 2007 г.) (1) Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на:
1. (изм., - ДВ, бр. 17 от 2008 г.,  в сила от 1.01.2008 г., изм. бр. 12. от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.)лицата по чл. 4, ал. 3 , т. 1, 2 и 4 и  ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;
2. работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица;
3. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.).
(2) Осигурителните книжки се издават по искане на лицето, подлежащо на осигуряване, а в случаите по ал. 1, т. 2 - по искане на осигурителя.
(3) Осигурителите вписват в осигурителните книжки периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване.
(4) Осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице на териториалното поделение на Националния осигурителен институт при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се заверяват, при условие че са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 1 от 2006 г., отм., бр. 15 от 2007 г.).
Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.).
Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.).
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) (1) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 Кодекса за социално осигуряване при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.
(2) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 Кодекса за социално осигуряване .
(3) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.).
 
Раздел II
Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, и на докторантите
(Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)
 
Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. бр. 12. от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, се осигуряват задължително по българското законодателство.
Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2002 г., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели се разпределят по реда на чл. 6, ал. 3 и чл. 157, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, а за работещите по служебни правоотношения са за сметка на държавния бюджет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Осигурителните вноски се внасят по сметка на ТД на НАП от изпращащата организация до 10-о число на всеки календарен месец, следващ месеца, за който се отнасят.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2002 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи служители се осигуряват от работодателя в срока по ал. 2 за времето, през което ползват неплатен отпуск, с осигурителни вноски за сметка на държавния бюджет в размера за фонд "Пенсии" върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, за съответния период.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Лицата по ал. 3 могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Осигуряването се извършва чрез работодателя.
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г., доп., бр. 17 от 2008 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 13, ал. 1 се изчисляват върху левовата заплата и върху левовата равностойност на валутната заплата по курса на Българската народна банка към датата на плащането, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм., бр. 15 от 2007 г.).
Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2002 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират пред изпращащия посредник, който действа като осигурител за лицето, желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Чл. 17.(Нов - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Осигуряването на лицата по ал. 1 се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация.
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17а - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Лицата по ал. 1 декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.
(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., отм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.).
 
Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., доп., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово по реда на чл. 3, ал. 5.
Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. и доп., бр. 17 от 2008 г., в сила от 1.01.2008 г.) На лицата по чл. 13, ал. 4, чл. 16 , 17 и 17а се издават осигурителни книжки. Осигурителните книжки се издават и се заверяват от териториалните поделения на Националния осигурителен институт по искане на организацията, чрез която се извършва осигуряването, като тя вписва периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване.
Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) (1) За периодите на обучение, ако не са осигурени на друго основание, докторантите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Осигурителните вноски се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето на вноските.
(2) Осигурителните вноски за докторантите се внасят по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
 
Раздел III
(Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)
Обществено осигуряване на морските лица
 
Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) (1) Морските лица задължително се осигуряват за общо заболяване, майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест и по свое желание - и за безработица.
(2) Осигурителните вноски за рисковете по ал. 1 са изцяло за сметка на морските лица и се дължат в размерите за фондовете "Общо заболяване и майчинство", "Пенсии", "Трудова злополука и професионална болест" или и за "Безработица" върху избран месечен осигурителен доход между минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(3) Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход се декларират от морските лица пред работодателя в 7-дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор, и това е удостоверено писмено съгласно чл. 63, ал. 4 от Кодекса на труда. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход могат да се променят за всяка календарна година, ако морското лице е подало декларация пред своя работодател до края на януари на съответната календарна година.
(4) Осигурителните вноски за морските лица се удържат и внасят от работодателя при изплащане на дължимото възнаграждение. Когато възнагражденията на морските лица са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителните вноски се внасят от работодателя до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Лицата, които са се осигурявали чрез българска организация - посредник за изпращане на работа в чужбина, могат да внасят осигурителни вноски до 1 януари 2001 г. по реда на отменения раздел IV от Наредбата за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели , приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 1992 г.; изм., бр. 25 и 85 от 1993 г., бр. 100 от 1994 г. и бр. 154 от 1998 г.).
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г.) Наредбата се приема на основание чл. 4, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2000 г.
§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите съобразно възложените им дейности.
§ 4. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход от морските лица за 2010 г. се декларират пред работодателя до 31 март 2010 г., а дължимите осигурителни вноски за януари и февруари 2010 г. се внасят без лихва до 31 май 2010 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 на Министерския съвет от 6 октомври 2003 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
(ДВ, бр. 91 от 2003 г.)
............................................................................................................
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 9. Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" и "КЗОО" се заменят съответно с "Кодекса за социално осигуряване" и "КСО".

П
РЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
§ 10. (1) До 1 март 2004 г. включително лицата по чл. 17от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина могат да внесат осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за съответния период, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от 1 януари 2000 г. до влизането в сила на постановлението.
(2) До 1 март 2004 г. включително участниците в международни мисии, изпратени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, могат да внесат за своя сметка осигурителни вноски в размера, определен за фонд "Пенсии" за периода от 1 януари до 14 октомври 2000 г. Осигурителните вноски се внасят чрез Министерството на вътрешните работи върху избран осигурителен доход от 2 до 10 минимални работни заплати за страната за периода от 1 януари до 14 октомври 2000 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление № 24 на Министерския съвет от 6 февруари 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
(ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 1.01.2007 г.)
 
§ 11. Срокът за подаване на декларацията по чл. 1, ал. 4 за 2007 г. е до 28 февруари 2007 г. включително.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 22 на Министерския съвет от 8 февруари 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина,
приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 1.01.2008 г.)
 
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 24 на Министерския съвет от 6 февруари 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина,
приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.)
 
§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 200 на Министерския съвет от 13 август 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
(ДВ, бр. 67 от 2009 г.)
 
§ 11. Отменя се Постановление № 24 на Министерския съвет от 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (ДВ, бр. 12 от 2009 г.).
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 към Постановление № 332 на Министерския съвет от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение
на
Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
(ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)
§ 17. Навсякъде в наредбата абревиатурата "НОИ" се заменя с "Националния осигурителен институт", а "КСО" - с "Кодекса за социално осигуряване".


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,