0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ,
ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г.)
Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 10 от 4.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 21 от 16.03.2004 г., доп., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 81 от 6.10.2006 г., в сила от 6.10.2006 г., изм., бр. 1 от 5.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1 януари 2009 г., доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм. и доп., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 1.01.2011 г.
 
Раздел I
Елементи на възнаграждението и доходите за определяне на осигурителните вноски
 
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп., бр. 10 от 2003 г., изм., бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г., изм. и доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2008 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурителните вноски за лицата почл. 4, ал. 1 и 2  от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 - 157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на отпуските, посочени в ал. 2, за които е изплатено, начислено, но неизплатено или неначислено възнаграждение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда лицето е работило при непълно работно време, се определя пропорционално на отработените часове и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в ал. 2 или не е отработило всички работни дни през месеца.
(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., изм. и доп., бр. 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и за синдиците и ликвидаторите, се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Осигурителните вноски за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
(8) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., предишна ал. 6, бр. 21 от 2004 г., предишна ал. 7, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г.) пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1994 г. и бр. 25 от 1999 г.) или изплатените за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;
2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2002 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 81 от 2006 г.) стойността на безплатната храна и/или добавките към храната, предоставени в натура по реда на чл. 285 от Кодекса на труда на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 21 от 2004 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) стойността на безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и на цивилните служители съгласно чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г.) стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
5. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор;
6. сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 36 от 2001 г., доп., бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2 и 3, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и 3 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);
8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 1 от2006 г., бр. 81 от 2006 г., изм., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 84 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) обезщетенията по чл. 158, ал. 2, чл. 168, чл. 172, ал. 1, чл. 173, 199, чл. 227, ал. 1 - 5, чл. 229, ал. 1, чл. 232, чл. 233, ал. 1 и 5 и чл. 294, сумите, изплатени за храна, доволствия, облекло и порционни пари по чл. 224, чл. 286, ал. 1 и чл. 298, ал. 1 и 2, както и за парични или предметни награди и отличия по чл. 240, ал. 1 - 4 и чл. 288, за пътуване по чл. 226 и за транспортни разходи по чл. 229, ал. 2 и компенсационни суми по чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и обезщетенията по чл. 98, ал. 1, сумите за пътуване по чл. 103, ал. 4 и за парични или предметни награди и отличия по чл. 126, 128, 133, 134 и чл. 135, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г.);
9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп., бр. 36 от 2001 г., изм., бр. 19 от 2002 г., бр. 81 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г.) обезщетенията по чл. 204, ал. 4, чл. 212, ал. 4, чл. 247, 252, 254 и 255 и сумите по чл. 203, ал. 5, чл. 204, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 208, ал. 1, чл. 210, чл. 212, ал. 5, чл. 214, чл. 215, ал. 2, чл. 216 и чл. 252, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., доп., бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 21 от 2004 г., изм. и доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., доп., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 81б, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 4, чл. 104, чл. 105, ал. 3, чл. 106, ал. 3 и 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител и сумите за предметни награди по чл. 88, ал. 3 от Закона за държавния служител;
11. (нова - ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт;
12. (нова - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) сумите и доволствията по чл. 74, ал. 1 - 4, разноските по чл. 76, компенсационните суми по чл. 81, стойността на паричните и/или предметните награди при условията и до размерите по чл. 86 и 87 и обезщетенията по чл. 112, 117 и 119 - 120 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
13. (нова - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) компенсацията на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, изплатена по реда на нормативен акт на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги".
Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) (1) Осигурителните вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху възнаграждението, определено по трудовото, служебното или друго приравнено правоотношение, за последния календарен месец преди месеца на незаконното недопускане или отстраняване от работа или уволнението, през който лицето е имало отработени дни. Когато не са отработени всички работни дни през месеца, възнаграждението, върху което се внасят осигурителните вноски, се определя, като възнаграждението се раздели на броя на отработените дни и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец.
(2) Възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, а за лицата, за които няма определен минимален месечен осигурителен доход, осигурителните вноски се внасят върху минималната месечна работна заплата за страната за съответния период.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурителни вноски се изчисляват и внасят върху сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на средствата за социални разходи пряко, постоянно или периодично на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 15 от 2007 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане .
(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., предишна ал. 3, бр. 81 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) Сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, не се включват при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт.
 
Раздел II
Осигурителен доход, върху който се правят осигурителни вноски
 
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., доп., бр. 10 от 2003 г., изм., бр. 21 от 2004 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. За лицата, работещи по трудови правоотношения и по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9 от Кодекса за социално осигуряване, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен по реда на чл. 1, ал. 2 - 7. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Годишният осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност от самоосигуряващите се лица през предходната година, като разлика между декларирания в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. При определяне на годишния осигурителен доход се вземат предвид:
1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 15 от 2007 г., доп., бр. 84 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размерът на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход, получен от упражняването на съответната дейност, след намаляването му с разходите за дейността по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ;
4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2008 г.) за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси - еднолични търговци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., доп., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Самоосигуряващо се лице, което с данъчна декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години или има определен по-висок или по-нисък облагаем доход с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, формира с коригиращата справка по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване нов размер на окончателния осигурителен доход за съответната минала година.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., доп., бр. 19 от 2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) При годишното определяне на осигурителния доход се изчисляват и внасят осигурителни вноски само в размера, определен за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Окончателният размер на годишния осигурителен доход се вписва в осигурителните книжки на лицата.
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) (1) За морските лица осигурителните вноски се внасят върху избран от тях месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(2) Върху възнагражденията на морските лица и другите доходи от трудова дейност не се дължат осигурителни вноски и не се определя окончателен размер на месечния осигурителен доход.
Чл. 4. Когато лицето работи по допълнителен или по втори трудов договор, или без трудово правоотношение, при изплащане на възнаграждението декларира сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите.
 
Раздел III
(Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)
Изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., отм., бр. 1 от 2007 г.).
Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2002 г., изм. и доп., бр. 10 от 2003 г., изм., бр. 21 от 2004 г., отм., бр. 1 от 2007 г.).
Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., отм., бр. 1 от 2007 г.).
Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.).
Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2003 г., отм., бр. 1 от 2007 г.).
Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2004 г., отм., бр. 1 от 2007 г.).
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) (1) Основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година.
(2) Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.
(3) При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г., предишен § 1, бр. 10 от 2003 г., изм., бр. 21 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 6, ал. 13 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2000 г.
§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., доп., бр. 1 от 2006 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 на Министерския съвет от 5 март 2004 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
(ДВ, бр. 21 от 2004 г.)
...........................................................................................
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 6. Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване".
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 7. Параграф 1, т. 1 и 2 влизат в сила от 27 декември 2003 г., а § 2, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2004 г.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 260 на Министерския съвет от 25 септември 2006 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
(ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 6.10.2006 г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 май 2006 г., и на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.
Приложение към чл. 5, ал. 3 чл. 5, ал. 3
(Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 26 на Министерския съвет от 13.02.2008 г.  за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 1.01.2008 г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1.01.2008 г.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 23 на Министерския съвет от 6.02.2009 г.  за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.)
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1.01.2009 г.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 44 на Министерския съвет от 19 февруари 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги"
(ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.)
§ 4 . Средствата за изпълнение на постановлението се осигуряват за сметка на средствата, определени в Националния план за действие по заетостта, и се разпределят по области съобразно броя на наетите лица по области в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги".
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика, който дава указания по прилагането му, и на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
§ 6. Контролът по прилагането на постановлението се осигурява от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 201 на Министерския съвет от 13 август 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
(ДВ, бр. 67 от 2009 г.)
§ 4. Отменя се Постановление № 23 на Министерския съвет от 2009 г. за изменение и допълнение на елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (ДВ, бр. 12 от 2009 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 224 на Министерския съвет от 15 октомври 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
(ДВ, бр. 84 от 2009 г.)
§ 3. Параграф 1 влиза в сила от 12 май 2009 г., а § 2 - от 1 януари 2010 г.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)
§ 2. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) При определяне на осигурителния доход от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2011 г. вместо възнаграждението за дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за периода от 1 юли до 31 декември 2010 г. и възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се взема предвид възнаграждението за дните по § 22о, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г., предишен § 1, бр. 10 от 2003 г., изм., бр. 21 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., предишен § 2, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Наредбата се приема на основание чл. 6, ал. 13 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2000 г.
§ 4. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., доп., бр. 1 от 2006 г., предишен § 3, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 29 на Министерския съвет от 9 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)
§ 4. Навсякъде в наредбата думите "чл. 40, ал. 4" се заменят с "чл. 40, ал. 5".
 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ