0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Трудов договор

 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
 Трудов Договор
 
Изтегли от тук:files/trudov dogovor.doc
 
ТРУДОВ ДОГОВОР
___ / от___
 
            Днес, __.__.20__ год., в гр./с. ___, община ___
на основание начл. ___, ал. ___, т. ___ във връзка с чл. ___ от КТ – срочен/безсрочен трудов договор, се сключи настоящия трудов договор между:
            РАБОТОДАТЕЛ: ___, с БУЛСТАТ ___
            седалище и адрес: ___
            представлявано от: ___ с ЕГН/ЛНЧ ___
                        и
            РАБОТНИК: ___ с ЕГН/ЛНЧ: ___
            постоянен адрес: ___
            с образование ___ и специалност ___
            с трудов стаж към __.__.20__ год. в размер на ___ год., ___ мес. и ___ дни.
            в т.ч. по специалността ___ год., ___ мес. и ___ дни.
            (не е) пенсиониран заради ___от __.__.20__ год.
           
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
1. Работодателят възлага, а Работника приема да изпълнява при Работодателя:
                        длъжността ___
                        с код по НКПД ___ и код по НКИД ___
                        в обект/отдел ___
                        с адрес ___
2. Трудовият договор се сключва за срок от ___ месеца/години/безсрочен, считано от __.__.20__ год., при ___ дневна работна седмица и ___ часов работен ден.
3. Трудовият Договор е със срок за изпитване в размер на ___ месеца и е в полза на Работодателя.
4. Основното месечно/седмично/дневно/почасово трудово възнаграждение е в размер на ___ лева, а допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за:
            а) натрупан трудов стаж с професионален опит, в размер на ___% за всяка натрупана година.
            б) ___, в размер на ___ лева,
            като полагащото се трудово възнаграждение се изплаща всяка седмица / всеки месец.
5. Основният платен годишен отпуск за Работника е в размер на ___ работни дни, като Работникът има право на допълнителен платен годишен отпуск за:
            а) ___, в размер на ___ работни дни.
            б) ___, в размер на ___ работни дни.
6. Срокът на предизвестието за прекратяване на Трудовия Договор е в размер на ___ месеца и е еднакъв и за двете страни.
7. Допълнителни условия към Трудовия Договор са:
a)___.
б) ___.
8. За неуредените в Трудовия Договор условия, се прилагат разпоредбите на Кодекса на Труда, нормативните актове по неговото прилагане, колективния трудов договор, правилника за вътрешния ред на организацията, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.
9. Трудовият Договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.
            Работодател (подпис): ___                                                                           Работник (подпис): ___
 
            Настоящият Трудов Договор, завереното уведомление от ТД на НАП за регистрация на Трудовия Договор и длъжностната характеристика са връчени на Работника на__.__.20__ год.
Работодател (подпис): ___                                                                                   Работник (подпис): ___
 
            Работникът е постъпил на работа на__.__.20__ год.
Работодател (подпис): ___                                                                                   Работник (подпис): ___


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2018, Всички права запазени. Трудов договор