0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Допълнително споразумение към трудов договор

 ТРЗ  И  ЛИЧЕН  СЪСТАВ

 Допълнително Споразумение към Трудов Договор

 

 

Допълнително Споразумение

към Трудов  Договор

 

___ / от ___

 

            Днес, __.__.20__ год., в гр./с. ___, община ___,

                        РАБОТОДАТЕЛ: ___, с БУЛСТАТ ___

                        седалище и адрес: ___

                        представлявано от: ___ с ЕГН/ЛНЧ ___

                                    и

                        РАБОТНИК: ___ с ЕГН/ЛНЧ: ___

                        постоянен адрес: ___

                        с образование ___ и специалност ___

                        с трудов стаж към __.__.20__ год. в размер на ___ год., ___ мес. и ___ дни.

                        в т.ч. по специалността ___ год., ___ мес. и ___ дни.

                        (не е) пенсиониран заради ___ от __.__.20__ год.

 

ИЗМЕНИХА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ:

1. Работодателят възлага, а Работника приема да изпълнява при Работодателя за временно/постоянно:

            длъжността ___

            с код по НКПД ___ и код по НКИД ___

            в обект/отдел ___

            с адрес ___

2. Новата длъжност ще се изпълнява за срок от ___ месеца/години/безсрочен, считано от __.__.20__ год., при ___ дневна работна седмица и ___ часов работен ден.

3. Основното месечно/седмично/дневно/почасово трудово възнаграждение е в размер на ___ лева, а допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за:

            а) натрупан трудов стаж с професионален опит, в размер на ___% за всяка натрупана година.

     б) ___, в размер на ___ лева,                    

            като полагащото се трудово възнаграждение се изплаща всяка седмица / всеки месец.

4. Основният платен годишен отпуск за Работника е в размер на ___ работни дни, като Работникът има право на допълнителен платен годишен отпуск за:

            а) ___, в размер на ___ работни дни.

            б) ___, в размер на ___ работни дни.

5. Срокът на предизвестието за прекратяване на Допълнителното Споразумение е в размер на ___ месеца и е еднакъв и за двете страни.

6. Други условия към Допълнителното Споразумение са:

a) ___.

б) ___.

7. Допълнителното Споразумение се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

            Работодател (подпис): ___                                                                           Работник (подпис): ___

 

 

            Настоящото Допълнително Споразумение, завереното уведомление от ТД на НАП за неговата регистрация и длъжностната характеристика са връчени на Работника на __.__.20__ год.

Работодател (подпис): ___                                                                                   Работник (подпис): ___

 

 

            Работникът е встъпил в новата си длъжност на __.__.20__ год.

Работодател (подпис): ___                                                                                   Работник (подпис): ___ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Допълнително споразумение към трудов договор