0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Съдебно-счетоводни експертизи

Ева Евгениева Марчева, Вещо лице съдебно-счетоводни експертизи вписана в регистъра на ВОС от 2009г.
Съдебно - счетоводна експертиза

Назначава се при разследване на дл.присвоявания, безстопанственост, докум.измама и др. 
 
Основания – най-често са:
Съмнения в редовността на счетоводната отчетност и счетоводните операции през определен период от време ; Противоречие в м-лите в делото и резултатите от извършена финанс.ревизия; нередовно отчитане на документите; установяване р-ра на причинените матер.щети; съмнения относно обективността на ревизията; при искани на страните в процеса.
Съгласно чл.3 от Наредбата, ССЕ се извършват само от окръжните служби за ССЕ при МФ. Тези експ.се възлагат на щатни и нещатни експерти, като щатните следва да имат висше икономическо образование по счетоводство, финанси и др.и труд.стаж по специалността 12 години.

Обект – това са счетоводни документи със записвания в тях, които може да са разположени на хартиен или магнитен носител, които съдържат счетоводна, финансово-икономическа или др.инф., както и различни м-ли по делото, които са във връзка с изпълнение на задачите и обектите по експертизата.
 
Задачи – Причините и р-ра на щетите, виновните лица, времето и мястото на констатирани липси или излишъци от парични или матер.ценности; Нарушаване на финанс.или др.дисциплина в предприятието и виновните дл.лица; Състоянието на счет.отчетност и виновните лица, ако е била неправил.организиран; Допуснатите слабости при извърш.фин. ревизия.; Изпълнението на зададени финансово-производств.планове; Неизпълнението на договорни задъл,произтичащите от това неустойки, пропуснат.Пч и виновни дл.лица; Правилно ли са определени количеството и ст/ст на липсата и излишъка и към кой момент са настъпили; Причинна връзка м/у липса и излишък при едно и също мол; Размера на матери.щети на предприятието и за всяко дл.лице, отговорността на всяко от тях; Налице ли е направилно начислено ТВ и др. Тази СЕ трябва да се различава от извършване на фин.ревизия, защото ЕЗ има доказат.ст/ст а рев.акт – няма. Експертът дава заключение за редовността на фининансовата ревизия, а не обратно.
СЕ има важно място в администр-контрол дейност.

Подготовка – събиране и подготовка на м-лите по делото, съобразно задачите постав.на експерта. Ако има фин.ревизия, то се предоставя е акта за начет и останалите книжа свр.с него. Писмените възражения на ревезираните и начетени лица. Правилниците и наредбите свързани със счет.отчетност в съответната сфера от икономиката. Използват се различни м-ди: аналитичния (изследват се отделните документи), аналитико-сравнителния м-д.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Съдебно-счетоводни експертизи