0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Протокол за ВОП/или други ДДС разчети/

 Албум на Първични Счетоводни Документи

Протокол за ВОП (или Други ДДС Разчети)

 

 

№ 1234567890

ПРОТОКОЛ

дата: 01.02.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС (най-често получател по ВОП)

(най-често доставчик по ВОП) НАСРЕЩНА СТРАНА

 

 

ЕИК:                                                    

ИН по ЗДДС:                                                     

VAT  :                                                                              

адрес:                                                                                                                                                   

адрес:                                                                                                                                                   

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

 

данъчна основа:

 

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

ДДС 20%:

 

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

 

                     

 

Изтегли документа: Protokol za VOP.doc

1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

                Протоколът за ВОП (или Други ДДС Разчети) е първичен счетоводен документ, за целите на ЗДДС, който се съставя, в случаите, когато:

                                - лицето, получател по доставка, извършва Вътре-Общностно Придобиване (ВОП);

                                - лицето, получател на услуга, е длъжно да си самоначисли ДДС – когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е облагаема с място на изпълнение в България (например българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава консултантски услуги от чуждестранно дружество, регистрирано за ДДС цели в страна членка на ЕС или от трета страна);

- при корекции на ползван данъчен кредит (например: самоначисляване на ДДС при липси и брак; продажба на стара сграда, за която е ползван данъчен кредит при нейното придобиване; преизчисляване на размера на ползвания през годината частичен данъчен кредит през месец декември);

                                - лицето, получател по доставка, е придобиващ по тристранна операция;

                                - лицето, получател по доставка, свързана с инвестиционно злато;

                                - на лицето е разрешено начисляването на ДДС при внос, без да се внася ДДС на митница (при осъществяване на инвестиционни проекти, които са получили съответното одобрение за това);

- собственик или работник е ползвал стоки или услуги за лична употреба, за които стоки или услуги е ползван данъчен кредит (без случаите за работно, предпазно или представително облекло);

- безвъзмездно е прехвърлена собствеността на стоки върху трети лица, за които стоки е ползван данъчен кредит (без случаите на стоки с незначителна стойност предоставени с рекламна цел);

                                - лицето доставя обща туристическа услуга (тогава данъка се начислява с издаването на Протокол);

- лицето е дилър (доставчик) на стоки вотра употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети (специален ред за облагане маржа на цената);

- лицето е получател по доставка на битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци, опасни отпадъци, по специалните закони за тях или извършва преработка на изброените отпадъци;

- доставката е облагаема с нулева ставка – например при износ, международен транспорт, доставка на обща туристическа услуга, която е облагаема с нулева ставка и т.н.;

- данъкът не следва да се начислява – например при лихви и неустойки с обезщетителен характер;

                                - са налице и други специфични случаи, описани в ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

 

 2.  РЕКВИЗИТИ

 

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• Номер и дата на Протокола.

                • Името и идентификационния номер на задълженото лице.

                • Името и идентификационния номер на доставчика (ако има такъв, както например в случаите на ВОП или покупка на услуги от лица, регистрирани по смисъла на ЗДДС в друга държава членка на ЕС).

                • Номер и дата на Фактурата, когато такава е издадена до датата на издаване на Протокола (за ВОП, придобиващия в тристранна операция или получателя на услугата, когато данъкът е изискуем от получателя).

                • Количеството и вида на стоката или вида на услугата.

                • Датата на възникване на данъчното събитие.

                • Данъчната основа.

                • Ставката на данъка.

                • Основанието за начисляване или неначисляване на данъка.

                • Размерът на данъка.

 

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

                Името и идентификационния номер на ”насрещната страна”, освен в случаите на ВОП, което е удобство при проследяване на контрагента, във връзка с който е възникнало това задължение за начисляване на ДДС и последващата промяна. Независимо от това, че в много случаи идентификационния номер на ”насрещната страна” не е задължителен реквизит е силно препоръчително да се посочи.ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Протокол за ВОП/или други ДДС разчети/