0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Фактура

№ 0000000001

                                                                   ФАКТУРА                             ОРИГИНАЛ

дата:                                     

ПОЛУЧАТЕЛ

ДОСТАВЧИК

 

 

ЕИК:                                                    

ИН по ЗДДС:                                                     

ЕИК:                                                    

ИН по ЗДДС:                                                     

адрес:                                                                                                                                                   

адрес:                                                                                                                                                   

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

 

сума:

 

срок за плащане:

 

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

 

 

с насрещно прихващане

място:

 

ДДС 20%:

 

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

 


Изтегли документа : files/faktura.doc

1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фактурата е първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент).

Фактурата е основният документ, пораждащ облагаем приход (пряко по ЗКПО или косвено по ЗДДС) за издателя – доставчика/продавача.

 

 2.  РЕКВИЗИТИ

 

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

                • Наименование на документа  - ”ФАКТУРА”.

                • Гриф ”ОРИГИНАЛ” на първия екземпляр, който е за получателя (купувача) по Фактурата.

                • Номер на документа, който е десетразряден, с арабски цифри, без пропуски и повторения.

                • Дата на издаване на документа.

                • Издател на документа – фирма, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС.

                • Получател на документа – фирма, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС.

                • Основание за сделката – описва се вида на суровината, материала, стоката, продукта, актива или услугата, с тяхната единична цена (без данъка), мярка и количество. Предоставените търговски отстъпки и намаления, ако не са включени в единичната цена, се вписват отделно.

                • Данъчната ставка в % (20%, 0% или 7%), а когато ставката е нулева или данъкът се дължи от получателя – основанието за прилагането на нулева ставка или не начисляването на данъка.

                • Сума на сделката, в т.ч. данъчна основа и ДДС – това е общата сума на описаните във фактурата суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги с техните мерки, количества, единични цени и обща сума.

                • Датата, на която е възникнало данъчното събитие – по-ранната от двете дати – датата, на която е получено плащането или датата, на която е извършена доставката (прехвърлянето на собствеността).

                • Обстоятелство, определящо превозно средство, като ново, ако предмет на доставката е ново превозно средство при Вътре-Общностна Доставка (ВОД).

 

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

                • Начин на плащане – в брой, по банкова сметка, насрещно прихващане – този реквизит е много важен за начина по който ще се следи и отчете плащането по Фактурата.

                • Срок на плащане – полезен реквизит, ако по принцип доставките са с договорено отложено плащане, да се укаже кога е падежа, за да може да се въведе в електронна система за отчитане и да се следи, както от доставчика, така и от получателя (купувача).

                • Имената на предал и получил (стоката или услугата), заедно с подписите на лицата, което е много полезно при евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача), за което иначе би трябвало да се състави отделен протокол (приемо-предавателен).

                • Мястото на предаването на стоката или услугата, което също е полезно при евентуален спор дали и къде фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача).

                • Номер и дата на стоковата разписка, товарителницата или друг съпътстващ доставката документ, което също е полезно при евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача).ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Фактура