0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
                                    Цел
     1. Целта на настоящия МСФО е да се изисква предприятията да правятоповестявания в своите финансови отчети, които дават възможност наползвателите да оценят:     а) значението на финансовите инструменти за финансовото състояние и         резултати на предприятието; и     б) естеството и степента на свързаните с финансовите инструменти         рискове, на които е изложено предприятието през периода и на         отчетната дата, както и начина, по който то управлява тези рискове.     
2. Принципите в настоящия МСФО допълват принципите за признаване,оценяване и представяне на финансови активи и финансови пасиви в МСС 32Финансови инструменти: представяне и МСС 39 Финансови инструменти:признаване и оценяване. 
     Обхват
     3. Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия за всички видовефинансови инструменти, с изключение на:     а) тези дялове в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, които са         отчетени в съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални         финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия или         МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. В някои случаи обаче МСС 27,         МСС 28 или МСС 31 разрешават предприятието да отчете дял в дъщерно,         асоциирано или съвместно предприятие като използва МСС 39; в тези         случаи предприятията прилагат изискванията за оповестяване в МСС 27,         МСС 28 или МСС 31 в допълнение към изискванията в настоящия МСФО.         Предприятията също така прилагат настоящия МСФО към всички         деривативи, свързани с дялове в дъщерни, асоциирани или         съвместни предприятия, освен когато деривативите отговарят на         определението за инструмент на собствения капитал в МСС 32;       б) правата и задълженията на работодателите по плановете за доходи на         персонала, към които се прилага МСС 19 Доходи на наети лица.       в) договорите за възнаграждение под условие в бизнес комбинация (вж.         МСФО 3 Бизнес комбинации). Това изключение се отнася само за         придобиващия.     г) застрахователните договори, както са дефинирани в МСФО 4         Застрахователни договори. Настоящият МСФО обаче се прилага за         деривативи, които са внедрени в застрахователни договори, ако МСС 39           изисква предприятието да ги отчита отделно. Освен това емитентът         прилага настоящия стандарт за договорите за финансова гаранция, ако         емитентът прилага МСС 39 при признаването и оценяването на         договорите, но прилага МСФО 4, ако избира, в съответствие с         параграф 4, буква г) от МСФО 4, да прилага МСФО 4 при признаването и         оценяването им.     д) финансовите инструменти, договорите и задълженията по сделки с         плащане на базата на акции, към които се прилага МСФО 2 Плащане на         базата на акции, освен договорите в обхвата на параграфи 5-7 от         МСС 39, за които се прилага настоящият МСФО.     4. Настоящият МСФО се прилага за признати и непризнати финансовиинструменти. Признатите финансови инструменти включват финансови активи ифинансови пасиви, които са в обхвата на МСС 39. Непризнатите финансовиинструменти включват някои финансови инструменти, които въпреки че са извънобхвата на МСС 39, са в обхвата на настоящия МСФО (като например някоикредитни ангажименти).     5. Настоящият МСФО се прилага за договори за закупуване или продажбана нефинансова позиция, които са в обхвата на МСС 39 (вж. параграфи 5-7 отМСС 39). 
     Категории финансови инструменти и ниво на оповестяване


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване