0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 6 Проучване и оценка на минерални ресурси

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. Целта на настоящия МСФО е да се конкретизира финансовото отчитанена проучването и оценката на минералните ресурси.     2. В частност, МСФО изисква:     а) ограничени подобрения в съществуващата счетоводна практика относно         разходите за проучване и оценка;     б) предприятията, признаващи активи по проучване и оценка, да         преценяват тези активи за наличие на обезценка в съответствие с         настоящия МСФО и да измерват всяка обезценка в съответствие с         МСФО 36 Обезценка на активи;       в) оповестявания, които установяват и обясняват сумите във финансовите         отчети на предприятието, възникващи от проучване и оценка на         минерални ресурси и помагат на потребителите на тези финансови         отчети да разберат размера, разположението във времето и сигурността         на бъдещите парични потоци от всички признати активи по проучването         и оценката.
     Обхват
     3. Предприятието прилага настоящия МСФО към направените разходи запроучване и оценка.     4. В настоящия МСФО не се разглеждат други аспекти на отчитането напредприятията, ангажирани с проучване и оценка на минерални ресурси.     5. Предприятието не прилага настоящия МСФО към разходи, които прави:     а) преди проучването и оценката на минералните ресурси като например         разходите, направени преди предприятието да е получило юридическите         права за проучване на специфична област;     б) след като стане възможно да бъдат доказани техническата изпълнимост         и търговската приложимост на минералния ресурс.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 6 Проучване и оценка на минерални ресурси