0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти всъответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 2002 на Европейския парламент и наСъвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. Целта на настоящия МСФО е да се посочат счетоводното отчитане наактиви, държани за продажба, и представянето и оповестяването напреустановени дейности. В частност МСФО изисква:     а) активи, които удовлетворяват критериите за класифициране като         държани за продажба, да бъдат оценявани по по-ниската от балансовата         стойност и справедливата стойност, намалена с разходите за         продажбата, и амортизацията на тези активи да бъде преустановена; и     б) активи, които удовлетворяват критериите за класифициране като         държани за продажба, да бъдат представени отделно в баланса, а         резултатите от преустановените дейности да бъдат представени отделно         в отчета за доходите.
     Обхват
     2. Изискванията за класификация и представяне в настоящия МСФО саприложими за всички признати нетекущи активи (За активи, класифициранисъгласно представянето на ликвидността, нетекущи (дълготрайни) активи саактиви, включващи суми, които се очаква да бъдат възстановени след повече отдванадесет месеца от датата на баланса. Параграф 3 е приложим по отношениена класификацията на тези активи.) и за всички групи за изваждане от употребана предприятието. Изискванията за оценяване на настоящия МСФО са приложимипо отношение на всички признати нетекущи (активи) и групи за изваждане отупотреба (както е посочено в параграф 4), с изключение на активите, изброенив параграф 5, които продължават да бъдат оценявани в съответствие с посочениястандарт.     3. Активи, класифицирани като нетекущи в съответствие с МСС 1Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2003 г.), не сепрекласифицират като текущи активи, докато не удовлетворят критериите закласифициране като държани за продажба в съответствие с настоящия МСФО.Активи от дадена група, които предприятието обичайно разглежда катонетекущи, които са придобити изключително с намерение да бъдат препродадени,не се класифицират като текущи, освен ако не удовлетворяват критериите закласифициране като държани за продажба в съответствие с настоящия МСФО.     4. Понякога дадено предприятие освобождава група активи, евентуално снякои пряко свързани пасиви, заедно в една сделка. Такава група заизваждане от употреба може да представлява група от единици, генериращипарични потоци, една единица, генерираща парични потоци, или част отединица, генерираща парични потоци (След като обаче от даден актив или групаактиви се очаква да възникнат парични потоци основно от продажба, а нетолкова от продължаващата им употреба, те стават по-малко зависими отпаричните потоци, възникващи от други активи, и групата за изваждане отупотреба, която е била част от единицата, генерираща парични потоци, ставаотделна единица, генерираща парични потоци.). Групата може да включвакаквито и да било активи и каквито и да било пасиви на предприятието,включително текущи активи, текущи пасиви и активи, изключени от изискваниятаза оценка по силата на параграф 5 от настоящия МСФО. Ако даден нетекущ активв обхвата на изискванията за оценка на настоящия МСФО е част от група заизваждане от употреба, изискванията за оценка на настоящия МСФО са приложимиза групата като цяло, така че групата се оценява по по-ниската от нейнатабалансова стойност и справедливата стойност, намалена с разходите запродажбата. Изискванията за оценка на индивидуалните активи и пасиви вгрупа за изваждане от употреба са изложени в параграфи 18, 19 и 23.     5. Разпоредбите за оценка на настоящия МСФО (Освен параграфи 18 и 19,които изискват въпросният актив да бъде оценяван в съответствие с другиприложими МСФО.) не са приложими към следните активи, които се обхващат отизброените стандарти или като индивидуални активи, или като част от група заизваждане от употреба.     а) отсрочен данъчен актив (вж. МСС 12 Данъци върху доходите);       б) активи, възникващи от доходи на персонала (вж. МСС 19 Доходи нанаети лица);       в) финансови активи в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти:признаване и оценяване;       г) нетекущи активи, които се отчитат счетоводно в съответствие смодела за справедлива стойност в МСС 40 Инвестиционни имоти;       д) нетекущи активи, които се оценяват по справедлива стойност,намалена с разходите при пункта за продажба в съответствие с МСС 41Земеделие;       е) договорни права съгласно застрахователни договори, както садефинирани в МСФО 4 Застрахователни договори. 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности