0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 4 Застрахователни договори


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. Целта на настоящия МСФО е да специфицира финансовото отчитане назастрахователни договори от всяко предприятие, което издава такива договори(описано в настоящия МСФО като застраховател), до момента, в който Съветътзавърши втората фаза на своя Проект за застрахователните договори. Вчастност настоящият МСФО изисква:     а) ограничени подобрения в счетоводното отчитане на застрахователните         договори от застрахователите;     б) оповестяване, което идентифицира и обяснява сумите във финансовите         отчети на застраховател, възникващи от застрахователни договори, и         помага на ползвателите на тези финансови отчети да разберат размера,         разположението във времето и степента на несигурност на бъдещите         парични потоци по застрахователните договори.
     Обхват
     2. Предприятието прилага настоящия МСФО по отношение на:     а) застрахователни договори (включително презастрахователни договори),         които то издава, и презастрахователни договори, които притежава;     б) финансови инструменти, които то издава с допълнителни,         негарантирани доходи (вж. параграф 35). МСФО 7 Финансови         инструменти: оповестяване изисква оповестяване на финансовите         инструменти, включително финансови инструменти, които съдържат         такива доходи.     3. Настоящият МСФО не обхваща други аспекти на счетоводното отчитанеот страна на застрахователите, като например счетоводното отчитане нафинансови активи, държани от застрахователи, и финансови пасиви, издадени отзастрахователи (вж. МСС 32 Финансови инструменти: представяне и МСС 39Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7), освен в преходнитеразпоредби на параграф 45.     4. Предприятието не прилага настоящия МСФО по отношение на:     а) продуктови гаранции, издадени директно от производител, дилър или         търговец на дребно (вж. МСС 18 Приходи и МСС 37 Провизии, условни         пасиви и условни активи);       б) активи и пасиви на работодатели съгласно планове за доходи на наети         лица (вж. МСС 19 Доходи на наети лица и МСФО 2 Плащане на базата на         акции) и задължения за пенсионни доходи, отчетени от пенсионни         планове за дефинирани доходи (вж. МСС 26 Счетоводство и отчитане на         планове за пенсионни доходи);       в) договорни права или договорни задължения, които зависят от бъдещото         използване или правото на използване на нефинансов обект (например         някои лицензионни възнаграждения, възнаграждения за права, условни         лизингови плащания и сходни обекти), както и гаранцията за остатъчна         стойност на лизингополучател, внедрена във финансов лизинг         (вж. МСС 17 Лизинг, МСС 18 Приходи и МСС 38 Нематериални активи);       г) договори за финансова гаранция, освен когато емитентът преди е         заявил изрично, че счита такива договори за застрахователни договори         и е използвал отчитане, приложимо за застрахователни договори, в         който случай емитентът може да избира да прилага МСС 39, МСС 32 и         МСФО 7 или настоящия стандарт за такива договори за финансова         гаранция. Емитентът може да направи този избор за всеки отделен         договор, но изборът за всеки договор е неотменим;     д) възнаграждение под условие, платимо или за получаване при бизнес         комбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации);       е) директни застрахователни договори, които предприятието притежава         (т. е. директни застрахователни договори, в които предприятието е         притежател на застрахователна полица). Цедентът обаче прилага         настоящия МСФО по отношение на презастрахователните договори, които         притежава.     5. За улеснение настоящият МСФО описва всяко предприятие, което издавазастрахователен договор, като застраховател, независимо дали предприятиетосе счита за застраховател за законови или за надзорни цели.     6. Презастрахователният договор е вид застрахователен договор.Съответно всички референции в настоящия МСФО към застрахователните договорисе прилагат и към презастрахователните договори.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 4 Застрахователни договори