0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 3 Бизнес комбинации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 7.08.2006 г. за приемане на Международнистандарти за финансови отчети, приети от комисията на Европейския съюз,в редакцията им към 1 януари 2005 г., изготвени от Съвета по Международнисчетоводни стандарти, и за приемане на Национален счетоводен стандарт* Забележка: Тази версия включва изменения, направени в резултат на нови иизменени МСФО, издадени до 31 декември 2004 г.
     Международен стандарт за финансови отчети 3 Бизнес комбинации (МСФО 3) еизложен в параграфи 1-87 и в Приложения А-В. Всички параграфи имат еднаквасила. Параграфи с удебелен шрифт излагат основните принципи. Термините,дефинирани в Приложение А, са в курсив. Дефиниции на други термини са даденив Речника на Международните стандарти за финансови отчети. МСФО 3 трябва дасе чете в контекста на неговите цели и Основанието за заключения, Уводнитебележки към Международните стандарти за финансови отчети и Общите положенияза изготвяне и представяне на финансовите отчети. МСС 8 Счетоводна политика,промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки осигурява основа заизбиране и прилагане на счетоводна политика при отсъствието на изричнинасоки.
     Въведение
     B1 Международен стандарт за финансови отчети 3 Бизнес комбинации (МСФО 3)заменя МСС 22 Бизнес комбинации. Стандартът заменя също и следнитеразяснения:     • ПКР-9 Бизнес комбинации-класификация като придобивания или като              обединяване на интереси     • ПКР-22 Бизнес комбинации-последваща корекция на първоначално отчетени              справедлива стойности и положителна репутация     • ПКР-28 Бизнес комбинации-"дата на размяна" и справедлива стойност на              капиталови инструменти
     Причини за издаване на МСФО
     В2 МСС 22 разрешава бизнес комбинациите да се отчитат по един отследните два метода: метод на обединяване на участия или метод на покупката.Въпреки че МСС 22 ограничаваше използването на метода на обединяване научастия до бизнес комбинации, класифицирани като обединяване на интереси,аналитиците и други потребители на финансовите отчети отбелязаха, черазрешаването на два метода на счетоводно отчитане за сходни по съдържаниесделки влошава сравнимостта на финансовите отчети. Други твърдяха, чеизискването на повече от един метод за счетоводно отчитане на такива сделкисъздава стимули за структурирането на тези сделки по начин, по който да сепостигне желания счетоводен резултат особено като се има предвид, че дватаметода водят до съвсем различни резултати.     B3 Тези фактори, съчетани със забраната за използване на метода наобединяване на участия в Австралия, Канада и Съединените щати подсказаха наСъвета по Международни счетоводни стандарти да разгледа дали при условие чесамо малък брой комбинации могат да се отчитат в съответствие с МСС 22 чрезизползване на метода на обединяване на участия, ще бъде по-прогресивно замеждународните стандарти да се доближат до тези на Австралия и СевернаАмерика и също да забранят метода.     B4 Отчитането на бизнес комбинациите в различни юрисдикции серазличаваше също и в други отношения. Това включваше отчитането нарепутацията и нематериалните активи, придобити в бизнес комбинация,третирането на превишението на дела на придобиващия в справедливата стойностна придобитите нетни активи над цената на придобиване на бизнес комбинациятаи признаването на пасивите за прекратяване или свиване на дейността напридобивания.     B5 Освен това МСС 22 съдържаше възможност за избор относно това, как дабъде прилаган методът на покупката. Придобитите разграничими активи и приетипасиви можеха да бъдат оценени първоначално, като се използва илипреобладаващото третиране, или допустимото алтернативно третиране.Преобладаващото третиране водеше до първоначално оценяване на придобититеразграничими активи и поети пасиви групирани по справедливи стойности (достепента на участие на придобиващия в собствеността) и по балансови сумипреди придобиването (до степента на малцинственото участие). Допустимотоалтернативно третиране водеше до първоначално оценяване на придобититеразграничими активи и поети пасиви по техните справедливи стойности къмдатата на придобиването. Съветът счита, че ако се разреши сходни сделки дабъдат отчитани по различни начини, това ще влоши полезността на информацията,предоставяна на потребителите на финансови отчети, тъй като се намаляваткакто сравнимостта, така и надеждността.     B6 Следователно настоящият МСФО беше издаден с цел повишаване накачеството и стремеж към международно сближаване на отчитането на бизнескомбинации, включително:     (а) методът на отчитане на бизнес комбинации;     (б) първоначалната оценка на придобитите разграничими активи и поети         пасиви и условни задължения в бизнес комбинация;     (в) признаването на пасиви за прекратяване или свиване на дейността на         придобивания;     (г) третирането на всяко превишение на дела на придобиващия в         справедливите стойности на разграничимите нетни активи, придобити в         бизнес комбинация над цената на придобиване на комбинацията; и     (д) отчитането на репутацията и нематериалните активи, придобити в         бизнес комбинация.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 3 Бизнес комбинации