0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки - Изтегли МСС
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Международен счетоводен стандарт 8 Счетоводни политики, промени всчетоводните приблизителни оценки и грешки (МСС 8) е изложен в параграфи 1-56и в Приложението. Всички параграфи имат еднаква сила, но запазват формата наСтандарта на КМСС, така както е бил одобрен от Съвета по МСС. МСС 8 трябвада се чете в контекста на неговите цели и Основанието за заключения, Уводнитебележки към Международните стандарти за финансови отчети и Общите положенияза изготвяне и представяне на финансовите отчети.
     Цел
     1 Целта на настоящия Стандарт е да предвидят критериите за подбор ипромяна на счетоводната политика, както и счетоводното третиране иоповестяване на промените в счетоводната политика, счетоводните приблизителниоценки и коригиране на грешки. Настоящият стандарт има за цел да подобризначението и надеждността на финансовите отчети на предприятието, както исъпоставимостта на тези финансови отчети във времето и спрямо финансовитеотчети на други предприятия.     2 Изискванията за оповестяване на счетоводната политика, освен тези,отнасящи се до промените в счетоводна политика, са разгледани в МСС 1Представяне на финансови отчети. 
     Обхват
     3 Настоящият стандарт следва да се прилага при подбора и прилагането насчетоводните политики и отразяването на промените в счетоводните политики,счетоводните приблизителни оценки и коригирането на грешки от предходен период.     4 Данъчните ефекти от корекциите на грешки от предходен период икорекциите с обратна сила за отразяване на промени в счетоводната политика сепризнават и оповестяват в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода. 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки