0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране заинвестиционните имоти и свързаните с това изисквания за оповестяване.
     Обхват
     2. Настоящият стандарт се прилага за признаване, оценяване иоповестяване на инвестиционни имоти.     3. Наред с други въпроси, настоящият стандарт се прилага за оценка въвфинансовите отчети на лизингополучателя на имуществени дялове, държани посилата на лизинг и отчетени като финансов лизинг, както и за оценка въвфинансовите отчети на наемодателя на инвестиционни имоти, отдадени нализингополучателя по силата на оперативен лизинг. В настоящия стандарт несе разглеждат въпросите, обхванати от МСС 17 Лизинг, включително:     а) класифицирането на лизинга като финансов или оперативен;     б)  признаването на приходи, получени от лизинг на инвестиционен имот         (вж. също МСС 18 Приходи);       в) оценката във финансовите отчети на лизингополучателя на имуществени         дялове, държани по силата на лизинг и отчетени като оперативен         лизинг;     г) оценката във финансовите отчети на наемодателя на неговата нетна         инвестиция във финансов лизинг;     д) отчитането на сделки по продажба с обратен лизинг;     е) оповестяването относно финансовия и оперативния лизинг.     4. Настоящият стандарт не се прилага за:     а) биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41         Земеделие); и     б) права над минерали и минерални ресурси като нефт, природен газ и         подобни невъзстановими ресурси.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти