0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     ЦЕЛ
     1. Целта на настоящия стандарт е да установи принципите за признаванеи оценяване на финансови активи, финансови пасиви и договори за покупка илипродажба на нефинансови позиции. Изискванията за представяне на информациятаза финансовите инструменти са изложени в МСС 32 Финансови инструменти:представяне. Изискванията за оповестяване на информацията за финансовитеинструменти са изложени в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване. 
     ОБХВАТ
     2. Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия по отношениена всички видове финансови инструменти, с изключение на:а) тези дялове в дъщерни предприятия, асоциирани предприятия исъвместни предприятия, които се отчитат счетоводно съгласно МСС 27Консолидирани и индивидуални финансови отчети, МСС 28 Инвестиции васоциирани предприятия или МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. Предприятията обаче прилагат настоящия стандарт по отношение на дялове вдъщерни предприятия, асоциирани предприятия или съвместни предприятия, коитосъгласно МСС 27, 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване