0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. Целта на настоящия стандарт е да установи счетоводното третиране нанематериалните активи, които не са специално разгледани в друг стандарт.Настоящият стандарт изисква от предприятието да признае нематериален актив,единствено и само ако са изпълнени определените критерии. Стандартътопределя и как да се оценява балансовата стойност на нематериалните активи иизисква определени оповестявания за тях.
     Обхват
     2. Настоящият стандарт трябва да се прилага при счетоводното отчитанена нематериални активи, с изключение на:     а) нематериални активи, които попадат в обхвата на друг стандарт;     б) финансови активи, както са дефинирани в МСС 39 Финансови         инструменти: признаване и оценяване;       в) признаването и оценката на активи за проучване и оценка (вж.         МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси); и     г) разходи за развойна дейност и добив на полезни изкопаеми, петрол,         природен газ и подобни невъзстановими ресурси.     3. Ако друг стандарт установява счетоводното отчитане на специфиченвид нематериален актив, предприятието прилага този стандарт вместо настоящиястандарт. Например стандартът не се прилага по отношение на:     а) нематериални активи, държани от предприятие за продажба в нормалния         ход на дейността (вж. МСС 2 Материални запаси и МСС 11 Договори за         строителство);       б) отсрочени данъчни активи (вж. МСС 12 Данъци върху дохода);       в) лизингови договори, които са в рамките на обхвата на МСС 17 Лизинг.       г) активи, възникващи от доходи в полза на наетите лица (вж. МСС 19         Доходи на наети лица);       д) финансови активи, както са определени в МСС 32. Признаването и         оценката на някои финансови активи са обхванати от МСС 27         Консолидирани и индивидуални финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в         асоциирани предприятия и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия;       е) положителна репутация, придобита в бизнес комбинация (вж. МСФО 3         Бизнес комбинации);       ж) отсрочени разходи по придобиването и нематериални активи,         произтичащи от договорните права на застраховател съгласно         застрахователни договори в рамките на обхвата на МСФО 4         Застрахователни договори. МСФО 4 излага конкретните изисквания за         оповестяване на тези отсрочени разходи за придобиване, но не и за         тези нематериални активи. Следователно изискванията за оповестяване         в настоящия стандарт се прилагат към тези нематериални активи;     з) нетекущи нематериални активи, класифицирани като държани за         продажба (или включени в групата за освобождаване, която е         класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5         Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности.       4. Някои нематериални активи могат да се съдържат във или на физическасубстанция като компакт диск (в случай на компютърен софтуер), правнадокументация (в случай на лиценз или патент) или филм. При определяне далидаден актив, който включва както материални, така и нематериални елементи,трябва да се третира съгласно МСС 16 Имоти, машини и съоръжения или катонематериален актив съгласно настоящия стандарт, предприятието използвапреценка, за да оцени кой елемент е по-съществен. Например компютърниятсофтуер за компютърно контролирано машинно средство, което не може да работибез този специален софтуер, е неразделна част от свързания с него хардуер исе третира като имоти, машини и съоръжения. Същото се прилага и поотношение на оперативната система за компютър. Когато софтуерът не енеразделна част от свързания хардуер, компютърният софтуер се третира катонематериален актив.     5. Настоящият стандарт се прилага, освен другото, и по отношение наразходите за реклама, обучение, стартиране на бизнес и развойна дейност.Научноизследователските и развойни дейности са насочени към развитието напознанията. Следователно въпреки че тези дейности могат да доведат до активс физическа субстанция (напр. прототип), физическият елемент на актива евторичен спрямо неговия нематериален компонент, т. е. познанията, присъщи внего.     6. В случай на финансов лизинг основният актив може да е илиматериален, или нематериален. След първоначалното признаванелизингополучателят отчита счетоводно нематериален актив, държан приусловията на финансов лизинг, в съответствие с настоящия стандарт. Праватасъгласно лицензионни договори за обекти като игрални филми, видеозаписи,пиеси, ръкописи, патенти и авторски права, са изключени от обхвата на МСС 17 и попадат в обхвата на настоящия стандарт.     7. Изключване от обхвата на даден стандарт може да настъпи, акодейностите или сделките са толкова специализирани, че пораждат счетоводнивъпроси, към които може да е необходимо да се подходи по различен начин.Такива въпроси възникват в счетоводното отчитане на разходите за проучванеили за развойни дейности и проучване на петрол, газ и рудни находища вминнодобивните индустрии, както и в случай на застрахователни договори.Следователно настоящият стандарт не се прилага към разходи за такивадейности и договори. Настоящият стандарт обаче се прилага към другиизползвани нематериални активи (като например компютърен софтуер) инаправени разходи в миннодобивни индустрии или от застрахователи.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи