0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     Целта на настоящия стандарт е да осигури подходящи критерии запризнаване и бази за оценяване, които да се прилагат към провизиите,условните пасиви и условните активи, както и да осигури оповестяването надостатъчна информация в поясненията към счетоводния отчет, за да се дадевъзможност на потребителите му да разберат техния характер, разположение въввремето и сума.
     Обхват
     1. Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия при отчитанетона провизии, условни пасиви и условни активи, с изключение на:     а) такива, които произтичат от подлежащи на изпълнение договори, освенако договорите са обременяващи;     б) [заличена];     в) такива, покрити от друг стандарт.     2. Настоящият стандарт не се прилага за финансови инструменти(включително гаранции), които са в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти:признаване и оценяване.       3. Подлежащи на изпълнение договори са такива договори, по които никояот страните не е изпълнила нито едно от своите задължения или и двете страниса изпълнили своите задължения частично в еднаква степен. Настоящиятстандарт не се отнася до подлежащи на изпълнение договори, освен ако не саобременяващи.     4. [Заличен]     5. В случаите, когато определени провизии, условни пасиви или условниактиви се разглеждат от друг МСС, предприятието прилага съответния, а ненастоящия (МСС 37) стандарт. Например МСФО 3 Бизнес комбинации се отнасяза третирането от придобиващия на условни пасиви, поети при бизнескомбинация.     По подобен начин за определени видове провизии също се отнасят следнитестандарти:     (а) строителни договори (вж. МСС 11 Договори за строителство);       (б) данъци върху доходите (вж. МСС 12 Данъци върху дохода);       (в) лизинги (вж. МСС 17 Лизинг). Въпреки това МСС 17 не съдържа         специфични изисквания за третиране на оперативните лизинги, които         са станали обременяващи, в такива случаи се прилага настоящият стандарт;     (г) доходи на наети лица (вж. МСС 19 Доходи на наети лица);       (д) застрахователни договори (вж. МСФО 4 Застрахователни договори)       Въпреки това настоящият стандарт се прилага за провизии, условни пасиви иусловни активи, различни от тези, които възникват от договорни задължения иправа по застрахователни договори в обхвата на МСФО 4.     6. Някои суми, третирани като провизии, може да се отнасят допризнаването на приходи, например в случаите, когато предприятието давагаранции срещу възнаграждение. Настоящият стандарт не се отнася допризнаването на приходи. МСС 18 Приходи определя обстоятелствата, при коитосе признават приходите, и предоставя практическо ръководство за прилагане накритериите за признаване. Настоящият стандарт не отменя изискванията на МСС18.       7. Настоящият стандарт определя провизиите като задължение снеопределена срочност или сума. В някои страни терминът "провизия" сеизползва също и в контекста на такива статии като амортизация, обезценка наактиви и съмнителни вземания: това са преизчисления на балансовите суми наактивите и настоящият стандарт не се отнася до тях.     8. Други МСС определят дали разходването на средства да се третиракато придобиване на активи или като разходи.     Тези проблеми не се третират в настоящия стандарт. Съответнонастоящият стандарт нито забранява, нито изисква капитализация на признатитеразходи, когато е направена провизия.     9. Настоящият стандарт се отнася до провизиите за преструктуриране(включително преустановени дейности). Когато преструктурирането отговаря наопределението за преустановена дейност, може да се изискват допълнителниоповестявания по силата на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, ипреустановени дейности.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи