0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
    Цел
     1. Целта на настоящия стандарт е да се препоръчат процедури, коитоедно предприятие да прилага, за да се увери, че активите му се отчитат постойност, ненадвишаваща тяхната възстановима стойност. Даден актив сеотчита по по-високата от възстановимата му стойност, ако балансовата мустойност надвишава стойността, която може да бъде възстановена приизползване или при продажба на актива. В такъв случай активът се счита заобезценен и стандартът изисква предприятието да признае загуба от обезценка.Стандартът също така посочва кога едно предприятие възстановява обратнозагуби от обезценка и препоръчва определени оповестявания за обезценениактиви.
     Обхват
     2. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на обезценката навсички активи, освен:     а) материални запаси (вж. МСС 2 Mатериални запаси);       б) активи, възникващи от договори за строителство (вж. МСС 11         Договори за строителство);       в) отсрочени данъчни активи (вж. МСС 12 Данъци върху доходa);       г) активи, свързани с доходи на наети лица (вж. МСС 19 Доходи на         наети лица);       д) финансови активи, включени в обхвата на МСС 39 Финансови         инструменти: признаване и оценяване;       е) инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност (вж. МСС 40         Инвестиционни имоти);       ж) биологични активи, отнасящи се до земеделска дейност, които са         оценени по справедлива стойност, намалена с приблизително оценените         разходи по продажби (вж. МСС 41 Земеделие);       з) отсрочени разходи по придобиване и нематериални активи с произход         договорни права на застрахователя по застрахователни договори,         включени в обхвата на МСФО 4 Застрахователни договори; и     и) нетекущи активи (или групи за освобождаване), класифицирани като         държани за продажба съгласно МСФО 5 Нетекущи активи, държани за         продажба, и преустановени дейности.        3. Стандартът не се прилага за стоково-материални запаси, активи,възникващи от договори за строителство, отсрочени данъчни активи или активи,свързани с доходи на наети лица, или активи, класифицирани като държани запродажба (или включени в група за освобождаване, която е класифицирана катодържана за продажба), защото съществуващите Международни счетоводнистандарти, прилагани за тези активи, съдържат изисквания за признаването иоценката на тези активи.     4. Стандартът се прилага за финансови активи, класифицирани като:     а) дъщерни предприятия, съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални         финансови отчети;       б) асоциирани предприятия, съгласно МСС 28 Инвестиции в асоциирани         предприятия;       в) съвместни предприятия, съгласно МСС 31 Дялове в съвместни         предприятия.       За обезценката на други финансови активи се прилага МСС 39.       5. Настоящият стандарт не се прилага за финансови активи, включени вобхвата на МСС 39, инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност всъответствие с МСС 40, или биологични активи, свързани със селскостопанскадейност, оценени по справедлива стойност, намалена с приблизително оцененитеразходи за продажба в съответствие с МСС 41. Настоящият стандарт обаче сеприлага към активи, които се отчитат по преоценена стойност (справедливастойност), съгласно изискванията на други Международни счетоводни стандартикато например моделът за преоценка съгласно МСС 16 Имоти, машини исъоръжения. Същевременно дали стойността на един преоценен актив може дабъде намалена, зависи от начина на определяне на справедливата му стойност:     а) ако справедливата стойност на актива е пазарната му стойност,         единствената разлика между справедливата стойност на актива и         справедливата му стойност, намалена с разходите за продажба, са         преките допълнителни разходи по изваждане от употреба на актива:     i) ако разходите по изваждане от употреба са несъществени,         възстановимата стойност на преоценения актив ще бъде близка до или         по-висока от преоценената му стойност (справедлива стойност). В         този случай след прилагане на изискванията за преоценка не е         вероятно стойността на преоценения актив да бъде намалена и няма         нужда да се изчислява неговата възстановима стойност; и     ii) ако разходите по изваждане от употреба на актива не са          несъществени, нетната справедливата стойност, намалена с разходите          по продажба на преоценения актив, ще бъде по-ниска от справедливата          му стойност. Следователно стойността на преоценения актив ще бъде          намалена, в случай че стойността му в употреба е по-ниска от          преоценената му стойност (справедлива стойност). В този случай,          след прилагане на изискванията за преоценка, предприятието прилага          настоящия стандарт, за да определи дали стойността на актива може          да бъде намалена; и     б) ако справедливата стойност на актива е определена на друга база, а         не по пазарната му стойност, неговата преоценена стойност         (справедлива стойност) може да бъде по-висока или по-ниска от         възстановимата му стойност. Следователно след прилагане на         изискванията за преоценка, предприятието прилага настоящия стандарт,         за да определи дали стойността на актива може да бъде намалена.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи