0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     Целта на настоящия стандарт е да се определи минималното съдържание намеждинния финансов отчет и принципите за признаване и оценка при пълните илисъкратените финансови отчети за междинен период. Навременното и надеждномеждинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститори, кредитории други да разберат способността на предприятието да генерира доход и паричнипотоци и неговото финансово състояние и ликвидност.
     Обхват
     1. Настоящият стандарт не постановява кои предприятия трябва дапубликуват междинни финансови отчети, колко често или колко скоро след краяна междинния период. Все пак, правителствата, органите, регулиращи пазаритена ценни книжа, фондовите борси и счетоводните органи често изискват отпредприятията, чиито ценни книжа на собствения или привлечен капитал сатъргувани публично, да публикуват междинни финансови отчети. Настоящиятстандарт е приложим, в случай че предприятието трябва или избира дапубликува междинен финансов отчет в съответствие с Международните стандартиза финансово отчитане. Комитетът по Международни счетоводни стандарти [21]насърчава публично търгуваните предприятия да представят междинни финансовиотчети, които да са в съответствие с принципите на признаване, оценяване иоповестяване, изложени в настоящия стандарт. По-конкретно публичнотъргуваните предприятия са насърчавани:а) да представят междинни финансови отчети поне към края на първотополугодие на своята финансова година; иб) да правят достъпни своите междинни финансови отчети не по-късно от60 дни след края на междинния период.     2. Всеки финансов отчет, годишен или междинен, се оценявасамостоятелно за съответствие с Международните стандарти за финансовоотчитане. Фактът, че дадено предприятие може да не е представило междиннифинансови отчети през определена финансова година или да е представиломеждинни финансови отчети, които не съответстват на настоящия стандарт, непречи годишните финансови отчети на предприятието да са в съответствие сМеждународните стандарти за финансово отчитане, ако иначе отговарят на тях.     3. Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие се описва катоотговарящ на Международните стандарти за финансово отчитане, той трябва даотговаря на всички изисквания на настоящия стандарт. Параграф 19 изискваопределени оповестявания в този смисъл.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане