0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1 Целта на настоящия стандарт е да се определят принципи за определянетои представянето на нетната печалба на акция, използването на които да подобривъзможностите за сравняване на резултатите на различни предприятия през едини същ или през различни отчетни периоди за едно предприятие. Въпрекиограниченията върху информацията за изчисляване на нетната печалба на акция,дължащи се на различия в счетоводните политики, използвани при определянетона термина "нетна печалба", наличието на един последователно дефиниранзнаменател подобрява финансовата отчетност. Стандартът акцентира върхузнаменателя във формулата за изчисляване на нетната печалба на акция.
     Обхват
     2. Настоящият стандарт следва да се прилага за:     а) отделните или индивидуалните финансови отчети на предприятие     i) чиито обикновени акции или потенциални обикновени акции са публично         търгуеми (вътрешна или чуждестранна фондова борса или извънборсов         пазар, включително местни и регионални пазари), или     ii) което подава или е в процес на подаване на своите финансови         отчети пред комисия по ценни книжа или друг регулаторен         орган за целите на издаване на обикновени акции на публичния пазар;         и     б) консолидираните финансови отчети на група с предприятие майка:     i) чиито обикновени акции или потенциални обикновени акции са публично         търгуеми (вътрешна или чуждестранна фондова борса или извънборсов         пазар, включително местни и регионални пазари), или     ii) което подава или е в процес на подаване на своите финансови отчети         пред комисия по ценни книжа или друг регулаторен орган за целите на         издаване на обикновени акции на публичния пазар.     3 Предприятие, което оповестява нетната печалба на акция, трябва даизчислява и оповестява нетната печалба на акция в съответствие с настоящиястандарт.     4 Когато едно предприятие представя едновременно консолидирани ииндивидуални финансови отчети в съответствие с МСС 27 Консолидирани ииндивидуални финансови отчети, оповестяванията, изисквани спореднастоящия стандарт, трябва да бъдат представени само на базата наконсолидирана информация. Всяко предприятие, което реши да оповести нетнатапечалба на акция на базата на своите отделни финансови отчети, трябва дапредстави информацията за нетната печалба на акция единствено в основнияформат на своя индивидуален отчет за доходите. Предприятието не следва дапредставя такава информация за нетната печалба на акция в консолидиранитефинансови отчети.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция