0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне

Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне - Изтегли МСС 32
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. (Заличен)     2. Целта на настоящия стандарт е да създаде принципи за представянетона финансовите инструменти като пасиви и инструменти на собствения капитал иза компенсирането на финансовите активи и финансовите пасиви. Той сеприлага по отношение на класификацията на финансовите инструменти от гледнаточка на емитента като финансови активи, финансови пасиви и инструменти насобствения капитал; класификацията на свързаните с тях лихви, дивиденти,загуби и печалби и обстоятелствата, при които финансовите активи ифинансовите пасиви следва да бъдат компенсирани.     3. Принципите в настоящия стандарт допълват принципите за признаване иоценяване на финансови активи и финансови пасиви в МСС 39 Финансовиинструменти: признаване и оценяване и за оповестяване на информация затях в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване. 
     ОБХВАТ
     4. Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия по отношениена всички видове финансови инструменти, с изключение на:     а) тези дялове в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, които сеотчитат счетоводно съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансовиотчети, МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия или МСС 31 Дялове всъвместни предприятия. Предприятията обаче прилагат настоящия стандарт поотношение на дялове в дъщерни, асоциирани или съвместни предприятия, коитоспоред МСС 27, МСС 28 или МСС 31 се отчитат счетоводно съгласно МСС 39Финансови инструменти: признаване и оценяване. В тези случаипредприятията прилагат изискванията за оповестяване в МСС 27, МСС 28 и МСС 31в допълнение към тези в настоящия стандарт. Предприятията прилагат настоящиястандарт и по отношение на всички деривативи за дялове в дъщерни, асоциираниили съвместни предприятия;     б) права и задължения на работодатели по планове за доходи на наетилица, към които се прилага МСС 19 Доходи на наети лица;     б) права и задължения на работодатели по планове за доходи на наетилица, към които се прилага МСС 19 Доходи на наети лица;       в) договори за възнаграждение под условие при бизнес комбинация (вж.МСФО 3 Бизнес комбинации). Това изключение се прилага само по отношениена придобиващия;     г) застрахователни договори, както са дефинирани в МСФО 4 Застрахователни договори. Настоящият стандарт обаче се прилага по отношениена деривативи, които са внедрени в застрахователни договори, ако МСС 39 изисква от предприятието да ги отчита отделно. Освен това емитентът прилаганастоящия стандарт за договорите за финансова гаранция, ако той прилага МСС39 при признаването и оценяването на договорите, но прилага МСФО 4, акоизбира в съответствие с параграф 4, буква г) от МСФО 4, да прилага МСФО 4при признаването и оценяването им;     д) финансови инструменти, които са в рамките на обхвата на МСФО 4, тъйкато съдържат допълнителен негарантиран доход. Емитентът на тезиинструменти е освободен от прилагането на параграфи 15-32 и НП25 -НП35 отнастоящия стандарт към тези характеристики относно разграничението междуфинансови пасиви и инструменти на собствения капитал. Тези инструментиобаче са предмет на всички останали изисквания на настоящия стандарт. Нещоповече, настоящият стандарт се прилага по отношение на деривативи, които савнедрени в тези инструменти (вж. МСС 39);     е) финансови инструменти, договори и задължения по сделки с плащане набазата на акции, по отношение на които се прилага МСФО 2 Плащания на базатана акции, с изключение на:     i) договори в обхвата на параграфи 8-10 от настоящия стандарт, поотношение на които се прилага настоящият стандарт;     ii) параграфи 33 и 34 от настоящия стандарт, които се прилагат поотношение на обратно изкупени акции, които са закупени, продадени, емитираниили обезсилени във връзка с планове за предоставяне на опции за акции нанаети лица, планове за покупка на акции от наети лица и всякакви ангажиментиза компенсации под формата на дялове в собствения капитал.     5-7. [Заличени]     8. Настоящият стандарт се прилага към тези договори за покупка илипродажба на нефинансов обект, които могат да бъдат уредени в паричнисредства или друг финансов инструмент, или чрез размяна на финансовиинструменти, все едно, че договорите са финансови инструменти, с изключениена договорите, които са сключени и продължават да бъдат държани за целите наполучаването или предоставянето на нефинансов обект във връзка с очакваниизисквания пред предприятието при покупка, продажба или използване.     9. Съществуват различни начини, по които договор за покупка илипродажба на нефинансов обект може да бъде уреден нетно в парични средстваили друг финансов инструмент, или чрез размяна на финансови инструменти. Тевключват:     а) когато условията на договора позволяват на всяка една от странитеда го уреди нетно, в парични средства или друг финансов инструмент, или чрезразмяна на финансови инструменти;     б) когато възможността да се извърши нетно уреждане в парични средстваили друг финансов инструмент, или чрез размяна на финансови инструменти, нее изрично посочена в условията на договора, но предприятието има практика даурежда сходни договори нетно в парични средства или в друг финансовинструмент, или чрез размяна на финансови инструменти (независимо дали сконтрагент, чрез компенсационни договори или чрез продажба на договора прединеговото изпълнение или изтичане);     в) когато за сходни договори предприятието обикновено поема доставкатана основния обект и продажбата му в рамките на кратък период от време следдоставката с оглед генериране на печалба от краткосрочни колебания в ценатаили дилърския марж; и     г) когато нефинансовият обект, който е предмет на договора, е леснообратим в парични средства.     Договор, по отношение на който се прилага буква б) или в), не е сключенза целите на получаването или доставката на нефинансов обект във връзка сочаквана покупка, продажба или изисквания за ползване от предприятието и,съответно, е в обхвата на настоящия стандарт. Други договори, към които сеприлага параграф 8, се оценяват, за да се определи дали те са сключени ипродължават да се държат за целите на получаването или доставката нанефинансов обект във връзка с очаквани изисквания пред предприятието припокупка, продажба или използване и съответно дали са в обхвата на настоящиястандарт.     10. Издадена опция за покупка или продажба на нефинансов обект, койтоможе да бъде уреден нетно в парични средства или друг финансов инструмент,или чрез размяна на финансови инструменти, в съответствие с параграф 9,буква а) или г), попада в обхвата на настоящия стандарт. Такъв договор неможе да се сключи за целите на получаването или доставката на нефинансовобект във връзка с очаквани изисквания пред предприятието при покупка,продажба или използване.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне