0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 31 Дялове в съвместни предприятия

Международен счетоводен стандарт (МСС) 31 Дялове в съвместни предприятия - Изтегли МСС 31
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Обхват
     1. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на дяловете всъвместни предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите иразходите във финансовите отчети на контролиращите съдружници в съвместнотопредприятие и на инвеститорите, независимо от структурите или формите, подкоито се извършват дейностите на съвместното дружество. Той обаче не сеприлага при дялове на контролиращи съдружници в съвместно контролиранипредприятия, държани от:     а) организации с рисков капитал, или     б) взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици и подобнипредприятия, включително и застрахователни фондове, свързани с инвестиции,които при първоначалното признаване са отчетени по справедлива стойност чрезпечалбата или загубата или са класифицирани като държани за търгуване и сеотчитат в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване иоценяване. Такива инвестиции се оценяват по справедлива стойност всъответствие с МСС 39, като промените в справедливата стойност се отразяватв печалбата или загубата за периода на промяната.     2. Контролиращ съдружник с дялове в съвместно контролирано предприятиесе освобождава от параграф 30 (пропорционална консолидация) и параграф 38(метод на собствения капитал), когато отговаря на следните условия:     а) делът се класифицира като държан за търгуване в съответствие сМСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности;       б) когато се прилага изключението в параграф 10 от МСС 27Консолидирани и индивидуални финансови отчети, което позволява напредприятието майка, което също има дял в съвместно контролирано предприятие,да не представя консолидирани финансови отчети; или     в) се прилага всичко от долуизброеното:     i) контролиращият съдружник е 100 % притежавано дъщерно дружество или ечастично притежавано дъщерно дружество от друго предприятие и неговитесобственици, включително и тези, които нямат иначе право на глас, сауведомени и нямат възражения относно неприлагането на пропорционалнатаконсолидация или метода на собствения капитал от страна на контролиращиясъдружник;     ii) дълговите и капиталови инструменти на контролиращия съдружник не сетъргуват на публичните пазари (национални или международни фондови борси илиизвънборсови пазари Ч както местни, така и регионални);    iii) контролиращият съдружник не е регистрирал, нито е в процес нарегистрация на счетоводните си отчети в Комисията по ценни книжа или другрегулаторен орган с цел емитиране на какъвто и да е клас инструменти напубличния пазар, и     iv) крайният или всеки междинен собственик на контролиращия съдружникизготвя консолидирани финансови отчети, публично оповестени и в съответствиес Международните стандарти за финансово отчитане.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 31 Дялове в съвместни предприятия