0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен счетоводен стандарт (МСС) 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
      ОБХВАТ
     1. Настоящият стандарт следва да се прилага към финансовите отчети,включително консолидираните финансови отчети, на всяко предприятие, чиятофункционална валута е валута на свръхинфлационна икономика.     2. В една свръхинфлационна икономика отчитането на оперативнитерезултати и финансовото състояние в местната валута без извършване напреизчисление не е полезно. Парите губят покупателната си сила с такиватемпове, че сравнението на сумите от сделки и други събития, които санастъпили в различно време, дори в рамките на един и същ счетоводен период,е подвеждащо.     3. Настоящият стандарт не определя абсолютен процент, при който сесчита, че възниква свръхинфлация. Въпрос на преценка е кога ставанеобходимо преизчисляването на финансовите отчети в съответствие с настоящиястандарт. За свръхинфлация свидетелстват, наред с други, следнитехарактеристики на икономическата среда на една страна:     а) населението предпочита да държи състоянието си в непарични активиили в относително стабилна чуждестранна валута; притежаваните суми в местнавалута незабавно се инвестират, за да запазят покупателната си сила;     б) населението разглежда паричните суми не от гледна точка на местнатавалута, а от гледна точка на една относително стабилна чуждестранна валута;цените могат да се определят в тази валута;     в) покупко-продажбите на кредит се извършват по цени, коитокомпенсират очакваната загуба на покупателна сила през кредитния период дориако периодът е кратък;     г) лихвените проценти, заплатите и цените са обвързани към ценовииндекс; и     д) кумулативният процент на инфлация в течение на три години сеприближава до или надхвърля 100 %.     4. За предпочитане е всички предприятия, които се отчитат във валутатана същата свръхинфлационна икономика, да прилагат настоящия стандарт от еднаи съща дата. Независимо от това настоящият стандарт се прилага къмфинансовите отчети на всяко предприятие от началото на отчетния период, презкойто то установи наличието на свръхинфлация в страната, в чиято валута сеотчита.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики