0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Обхват
     1. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на инвестиции васоциирани предприятия. Той не се прилага при отчитането на инвестиции васоциирани предприятия, държани от:     (а) предприятия за рисков капитал или     (б) взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици и подобни         предприятия, включително и застрахователни фондове, свързани с         инвестицията, които инвестиции при първоначалното признаване са         отчетени по справедлива стойност чрез печалбата или загубата или са         класифицирани като държани за търгуване и се отчитат в съответствие с         МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Такива         инвестиции се оценяват по справедлива стойност в съответствие с         МСС 39,  като промените в справедливата стойност се отразяват в         печалбата и загубата в периода на промяната.
     Определения
     2. В настоящия стандарт се използват следните определения:     Асоциирано предприятие - предприятие, включително некорпоративнопредприятие, каквото е съдружието, в което инвеститорът упражнявазначително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нитосъвместно предприятие на инвеститора.     Консолидирани финансови отчети - отчети на групата, представени катофинансов отчет на едно предприятие.     Контрол - властта да се ръководи финансовата и оперативнатаполитика на дадено предприятие така че да се извличат изгоди от дейносттаму.     Метод на собствения капитал - метод на отчитане, според койтоинвестицията първоначално се вписва по своята себестойност, а впоследствие сепреизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетнитеактиви на предприятието, в което е инвестирано. Печалбата или загубата наинвеститора включва дела на инвеститора в печалбата или загубата напредприятието, в което е инвестирано.     Съвместен контрол - договорено споделяне на контрол върху даденастопанска дейност и съществува, само когато вземането на стратегическифинансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изискватединодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността(съдружници).     Индивидуални финансови отчети - отчети, представени от предприятиетомайка, инвеститор в асоциираното предприятие или съдружник в съвместнопредприятие, в които инвестициите се отчитат на база пряко участие всобствения капитал, отколкото на базата на отчетените резултати и нетниактиви на предприятието, в което е инвестирано.     Значително влияние - право на участие при вземането на решения,свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което еинвестирано, но не е контрол или съвместен контрол върху тази политика.     Дъщерно предприятие - предприятие, включително и некорпоративнопредприятие, каквото е съдружието, което е под контрола на друго предприятие(т. нар. предприятие майка).     3. Финансови отчети, в които се прилага методът на собствения капитал,не са индивидуални финансови отчети, нито пък финансовите отчети напредприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или нямадял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие.     4. Индивидуални финансови отчети са тези, представени в допълнение къмконсолидираните финансови отчети, финансовите отчети, в които инвестициите саотчетени по метода на собствения капитал, както и финансовите отчети, в коитодяловете на контролиращите съдружници в съвместното предприятие сапропорционално консолидирани. Не е задължително индивидуални финансовиотчети да се прилагат или да придружават тези консолидирани финансови отчети.     5. Предприятия, които са освободени от консолидация в съответствие спараграф 10 на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, отприлагане на пропорционална консолидация съгласно параграф 2 от МСС 31 Дяловев съвместни предприятия или от прилагане на метода на собствения капиталсъгласно параграф 13, буква в) от настоящия стандарт, могат да представятиндивидуални финансови отчети като техни единствени финансови отчети.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия