0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Обхват
     1. Настоящият стандарт следва да се прилага при изготвянето ипредставянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия подконтрола на компания майка.     2. Настоящият стандарт не разглежда методите за отчитане на бизнескомбинации и техния ефект върху консолидацията, включително репутация,възникваща в дадена бизнес комбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации).       3. Стандартът следва да бъде прилаган и при отчитане на инвестиции вдъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоцииранипредприятия, когато предприятието избере или от него се изисква по силата наместни нормативни разпоредби да представи индивидуален финансов отчет.
     Определения
     4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение:     Консолидиран финансов отчет - финансов отчет на група, представен катотакъв на едно стопанско отчетно лице.     Контрол - властта да се управлява финансовата и оперативната политика нададено предприятие, така че да се извличат ползи в резултат на дейността му.     Метод на цената на придобиване (себестойността) - метод за отчитане нададена инвестиция, при който инвестицията се признава по цена на придобиване(себестойност). Инвеститорът признава дохода от инвестицията единствено достепента, в която той получава разпределения от натрупаните печалби напредприятието, в което е инвестирано, възникнали след датата напридобиването. Получени разпределения, надвишаващи тези печалби, серазглеждат като възстановяване на инвестицията и се признават като намалениена цената на придобиване (себестойността) на инвестицията.     Група - компанията майка и всички нейни дъщерни предприятия.     Малцинствено участие - делът от печалбата или загубата и нетните активина дъщерно предприятие, отнасящи се за участия в собствения капитал, които неса притежание на компанията майка, пряко или косвено чрез дъщернипредприятия.     Компания майка - предприятие, което има едно или повече дъщернипредприятия.     Индивидуален финансов отчет - финансов отчет, представен от компаниятамайка, инвеститора в асоциирано предприятие или контролиращия съдружник всъвместно предприятие, в който инвестициите са отчетени по-скоро на базапряко участие в собствения капитал, отколкото на база отчетените резултати инетните активи на предприятията, в които е инвестирано.     Дъщерно предприятие - предприятие, включително предприятие -неюридическо лице, като например съдружие, което се контролира от другопредприятие (наричано компания майка).     5. Компанията майка или нейното дъщерно предприятие може да бъдеинвеститор в асоциирано предприятие или контролиращ съдружник в съвместноконтролирано предприятие. В такива случаи, консолидираните финансови отчети,изготвяни и представяни в съответствие с настоящия стандарт, се изготвяттака, че да отговорят и на изискванията на МСС 28 Инвестиции в асоцииранипредприятия и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия.       6. За предприятието, описано в параграф 5, индивидуалният финансовотчет е изготвеният и представен в допълнение към финансовия отчет, посочен впараграф 5. Индивидуалният финансов отчет не трябва да бъде приложен към илида придружава този отчет.     7. Финансовият отчет на предприятие, което няма дъщерно предприятие,асоциирано предприятие или участие като контролиращ съдружник в съвместноконтролирано предприятие, не представлява индивидуален финансов отчет.     8. Компания майка, която е освободена от представяне на консолидиранфинансов отчет в съответствие с параграф 10, може да представи индивидуаленфинансов отчет като единствения си финансов отчет.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети