0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване

Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване - Изтегли МСС 26
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Обхват
     1. Настоящият стандарт се прилага при финансови отчети на планове запенсионно осигуряване, ако се изготвят такива отчети.     2. Понякога плановете за пенсионно осигуряване са наричат "пенсионнисхеми", "суперанюитетни схеми" или "схеми за пенсионно осигуряване".Настоящият стандарт разглежда плана за пенсионно осигуряване като отчитащо сепредприятие, което е различно от това на работодателите на участниците внего. Всички останали стандарти се прилагат за финансовите отчети на плановеза пенсионно осигуряване в степента, в която не са заменени от настоящиястандарт.     3. Настоящият стандарт разглежда счетоводството и отчитането наплановете за всички участници в него като група. Той не се занимава с отчетидо отделни участници върху техните права за пенсионни доходи.     4. МСС 19 Доходи на наети лица третира определянето на разходите запенсионно осигуряване във финансовите отчети на работодателите, които иматсъздадени пенсионни планове. Следователно настоящият стандарт допълва МСС 19.     5. Плановете за пенсионно осигуряване могат да бъдат планове задефинирани вноски или планове за дефинирани доходи. Много от тях изискватсъздаването на отделни фондове, в които се правят вноските и от които сеизплащат доходите като тези фондове могат да бъдат или да не бъдат отделниюридически лица и да имат или да нямат попечители. Настоящият стандарт сеприлага независимо от това дали е създаден такъв фонд и наличието илиотсъствието на попечители.     6. Плановете за пенсионно осигуряване с активи, инвестирани взастрахователни дружества, са предмет на същите изисквания за счетоводноотчитане и финансиране като частните инвестиционни схеми. Следователно тепопадат в обхвата на настоящия стандарт, освен ако договорът съсзастрахователното дружество не е на името на конкретен участник или групаучастници, а задължението за пенсионни доходи е отговорност единствено назастрахователното дружество.     7. Настоящият стандарт не разглежда други форми на трудови доходи, катонапример обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение,договорености за отсрочени компенсации, отпуск за дългогодишен трудов стаж,специални планове за ранно пенсиониране или съкращения, планове заздравни и социални осигуровки или планове за бонуси/премии. От обхвата настандарта са изключени също схемите от типа на държавното социалноосигуряване.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване