0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми

Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми - Изтегли МСС 23
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране наразходите по заеми. Стандартът като правило изисква незабавното признаванекато разход на разходите по заеми. Като разрешено алтернативно третиранеобаче той дава възможност за капитализация на разходите по заемите, коитопряко могат да се отнесат към придобиването, строителството илипроизводството на отговарящ на условията актив.
     Обхват
     1. Настоящият стандарт следва да се прилага при счетоводното отчитанена разходите по заеми.     2. Настоящият стандарт заменя МСС 23 Капитализация на разходите позаеми, одобрен през 1983 г.     3. В настоящия стандарт не се разглежда действителната или присъщастойност на собствения капитал, включително привилегирования капитал, койтоне се класифицира като пасив.
     Определения
     4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение:     Разходи по заеми - лихви и други разходи, извършени от едно предприятиевъв връзка със заемането на финансови средства.     Отговарящ на условията актив - актив, за който непременно се изисквазначителен период от време, за да стане готов за предвижданата му употребаили продажба.     5. Разходите по заеми могат да включват:     (а) лихви по банкови овърдрафти и по краткосрочни и дългосрочни заеми;     (б) амортизация на дисконти или премии във връзка със заеми;     (в) амортизация на допълнителни разходи, извършени във връзка с         уреждането на заеми;     (г) финансови разходи по отношение на финансов лизинг, признат в         съответствие с МСС 17 Лизинг; и     (д) курсови разлики, произтичащи от валутни заеми, в степента, в която         се разглеждат като корекция на разходите за лихви.     6. Примери за отговарящи на условията активи са материални запаси, прикоито се изисква значителен период от време, за да бъдат приведени впродаваемо състояние, заводи, съоръжения за производство на електроенергия иинвестиционни имоти. Другите инвестиции и тези материални запаси, които сепроизвеждат рутинно или се произвеждат по друг начин серийно в големиколичества в рамките на кратък период от време, не са отговарящи на условиятаактиви. Активи, които са готови за предвижданото им използване или продажбапри придобиването им, също не са отговарящи на условията активи.
     Разходи по заеми - преобладаващо третиране
     Признаване
     7. Разходите по заеми следва да се признават като разход в периода, вкойто са извършени.     8. Съгласно преобладаващото третиране разходите по заеми се признаваткато разход в периода, през който са извършени, независимо от начина наизползване на заемите.
     Оповестяване
     9. Във финансовите отчети следва да се оповестява счетоводнатаполитика, приета за разходите по заеми.
     Разходи по заеми - разрешен алтернативен подход
     Признаване
     10. Разходите по заеми следва да се признават като разход в периода,през който са извършени, освен в степента, в която са капитализирани всъответствие с параграф 11.     11. Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат къмпридобиването, строителството или производството на един отговарящ наусловията актив, следва да се капитализират като част от стойността на тозиактив. Размерът на разходите по заеми, които могат да се капитализират,следва да се определи в съответствие с настоящия стандарт.     12. Съгласно разрешеното алтернативно третиране, разходите по заеми,които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството илипроизводството на един актив, се включват в стойността на този актив. Такиваразходи по заеми се капитализират като част от себестойността на актива,когато съществува вероятност те да доведат до бъдещи икономически изгоди запредприятието и разходите могат надеждно да се оценят. Другите разходи позаеми се признават като разход в периода, през който са извършени.
     Разходи по заеми, които могат да се капитализират
     13. Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат къмпридобиването, строителството или производството на един отговарящ наусловията актив, са тези разходи по заеми, които биха могли да бъдатизбегнати, ако не е бил извършен разходът по отговарящия на условията актив.Когато едно предприятие заема средства специално с цел получаването наопределен отговарящ на условията актив, разходите по заема, които са прякосвързани с този отговарящ на условията актив, могат лесно да се установят.     14. Може да е трудно да се установи пряка връзка между конкретноопределени заеми и един отговарящ на условията актив и да се определятзаемите, които иначе биха могли да бъдат избегнати. Такава трудност е налиценапример, когато финансовата дейност на едно предприятие се координирацентрално. Трудности възникват също, когато една група използва набор отдългови инструменти за заемане на средства при различни лихвени проценти иотдава тези средства при различни условия на други предприятия в групата.Други усложнения възникват при използването на заеми, изразени или обвързанис чуждестранни валути, когато групата работи в икономики с висока инфлация, иот колебания на валутните курсове. В резултат на това е трудно да се определисумата на разходите по заеми, които пряко могат да се отнесат къмпридобиването на един отговарящ на условията актив, и е необходимо да сеприложи преценка.     15. В степента, в която се заемат средства специално с цел придобиванена отговарящ на условията актив, размерът на разходите по заеми, които могатда се капитализират по този актив, следва да се определи, като отдействителните разходи, извършени по тези заеми през периода, се извадятвсички инвестиционни доходи от временното инвестиране на средствата от тезизаеми.     16. В резултат на договореностите за финансиране на един отговарящ наусловията актив предприятието може да получи заемни средства и да поемесвързаните с тези средства разходи по заеми, преди част от средствата иливсички средства да бъдат изразходени по отговарящия на условията актив. Втакъв случай средствата често се инвестират временно до тяхното изразходванепо отговарящия на условията актив. При определяне на размера на разходите позаеми, които могат да се капитализират през даден период, от извършенитеразходи по заеми се изваждат всички инвестиционни доходи, получени от такивасредства.     17. В степента, в която средствата са заети общо и са използвани с целполучаване на един отговарящ на условията актив, размерът на разходите зазаеми, които могат да се капитализират, следва да се определи чрез прилаганена коефициент на капитализация към разходите по този актив. Коефициентът накапитализация следва да е среднопретеглената стойност на разходите по заеми,приложими към непогасените през периода заеми на предприятието, като сеизключат заемите, извършени специално с цел придобиване на отговарящ наусловията актив. Размерът на разходите по заеми, които са капитализиранипрез даден период, не следва да превишава размера на разходите по заеми,извършени през този период.     18. В някои случаи, когато се изчислява среднопретеглената стойност наразходите по заеми, е подходящо да се включат всички заеми на предприятиетомайка и неговите дъщерни предприятия; в други случаи е подходящо всяко еднодъщерно предприятие да използва среднопретеглена стойност на разходите позаеми, приложими към неговите собствени заеми.
     Превишение на балансовата стойност на отговарящия на условията активнад възстановимата стойност
     19. Когато балансовата сума или очакваната окончателна стойност наотговарящия на условията актив превишава неговата възстановима стойност илинетна реализируема стойност, балансовата стойност се обезценява или отписва всъответствие с изискванията на други стандарти. В някои случаи обезцененатаили отписана сума се възстановява впоследствие обратно в съответствие с тезидруги стандарти.
     Начало на капитализацията
     20. Капитализацията на разходите по заеми като част от стойността наедин отговарящ на условията актив следва да започне, когато:     (а) се извършват разходите за актива;     (б) се извършват разходите по заемите; и     (в) са в ход дейности, които са необходими за подготвяне на актива за         предвижданата му употреба или продажба.     21. Разходите по един отговарящ на условията актив включват само тезиразходи, които са довели до плащания на парични средства, прехвърляния надруги активи или поемане на задължения, по които се дължи лихва. Разходите сенамаляват с всички получени плащания или безвъзмездни средства във връзка сактива (вж. МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъздмездни средства,предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ). Среднатабалансова стойност на актива през даден период, включително капитализиранитепреди това разходи по заеми, обикновено е приемливата приблизителна сума наразходите, към които е приложен коефициентът на капитализация през тозипериод.     22. Обхватът на дейностите, които са необходими за подготвянето наактива за неговата предвиждана употреба или продажба е по-голям отнеобходимите за физическото изграждане на актива. Те включват техническата иадминистративната работа преди започване на физическото строителство, катонапример дейности, свързани с получаване на разрешения преди започване нафизическото изграждане. Такива дейности обаче не включват притежаването наактив, по отношение на които не се извършва никакво производство илиподобрение, променящо състоянието на актива. Например разходите по заеми,извършени докато земята е в процес на подобрение, се капитализират презпериода, през който са извършени дейностите, свързани с подобрението.Разходите по заеми, които обаче са извършени, докато придобитата застроителни цели земя е притежавана без никаква свързана с това дейност заподобрение, не могат да бъдат капитализирани.
     Временно преустановяване на капитализацията
     23. Капитализацията на разходите по заеми следва да се преустанови заудължените периоди, през които е прекъснато активното подобрение.     24. Разходите по заеми могат да се извършват през удължен период, презкойто са прекъснати дейностите, необходими за подготвяне на даден активза предвижданото му използване или продажба. Тези разходи са разходи запритежаване на частично завършени активи и не могат да се капитализират.Капитализацията на разходите по заеми обаче обикновено не се преустановявапрез период, когато се извършва значителна техническа и административнаработа. Капитализацията на разходите по заеми не се преустановява и когатоедно временно забавяне е необходима част от процеса на подготвяне на активаза предвижданото му използване или продажба. Например капитализациятапродължава през удължения период, необходим за отлежаване на материалнизапаси, или през удължения период, през който високото равнище на водатазабавя строителството на мост, ако такова високо равнище на водата е обичайноявление през периода на строителство в съответния географски район.
     Преустановяване на капитализацията
     25. Капитализацията на разходите по заеми следва да се преустанови,когато са приключени всички дейности, необходими за подготвянето наотговарящия на условията актив за предвижданото му използване или продажба.     26. Един актив обикновено е готов за предвижданото му използване илипродажба, когато физическото строителство на актива е приключено, дори акорутинната административна работа все още продължава. Ако не са завършенисамо незначителни изменения и довършвания, като например декорацията на единимот съгласно спецификацията на купувача или потребителя, това означава, чепо същество всички дейности са приключени.     27. Когато строителството на един отговарящ на условията актив сеприключва на части и всяка една част може да се използва, докато продължавастроителството по другите части, капитализацията на разходите по заеми следвада се прекрати, когато са приключени всички дейности, необходими заподготвянето на тази част за нейното предвиждано използване или продажба.     28. Бизнес парк, състоящ се от няколко сгради, всяка от които може дасе използва поотделно, е пример за отговарящ на условията актив, за койтовсяка една част може да се използва, докато продължава строителството надругите части. Пример за отговарящ на условията актив, който е необходимо дабъде приключен преди да може да се използва някоя част от него, е завод,включващ няколко процеса, които се извършват последователно в различни частина завода в рамките на един и същ обект, като например стоманодобивен завод.
     Оповестяване
     29. Във финансовите отчети следва да се оповестява:     (а) приетата счетоводната политика за разходите по заеми;    (б) размера на разходите по заеми, които са капитализирани през периода;         и     (в) коефициента на капитализация, който е използван за определяне на         размера на разходите по заемите, които могат да се капитализират.
     Преходни разпоредби
     30. Когато приемането на настоящия стандарт представлява промяна всчетоводната политика, предприятието се насърчава да приведе счетоводнитеси отчети в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводнитеприблизителни оценки и грешки. В противен случай, предприятията следва дакапитализират само разходите по заеми, извършени след датата на влизане всила на стандарта, които отговарят на критериите за капитализация.
     Дата на влизане в сила
     31. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, коитообхващат периодите, започващи на или след 1 януари 1995 г.     Виж:     • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане:        Оценъчни бази и концепции за капитала - резюме;     • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане:        Признаване на елементите на финансовите отчети и качествени        характеристики - резюме;


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми