0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове

Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове - Изтегли МСС 21
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. Едно предприятие може да осъществява дейности в чуждестранна валутапо два начина. То може да има сделки в чуждестранна валута или да развивачуждестранна дейност. В допълнение едно предприятие може да представяфинансовите си отчети в чуждестранна валута. Целта на настоящия стандарт еда се определи как сделките с чуждестранна валута и чуждестранната дейностда бъдат включени във финансовите отчети на предприятието и как финансовитеотчети на предприятието да се преизчисляват във валутата на представяне.     2. Основните въпроси са кой обменен курс да се използва и как да сепредставя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове.
     Обхват
     3. Настоящият стандарт се прилага: (Вж. също ПКР-7 Въвеждане наеврото.)       а) при отчитане на сделки и салда в чуждестранна валута, с изключение         на тези сделки с деривативи, които се разглеждат в МСС 39 Финансови         инструменти: признаване и оценяване;       б) при преизчисляване на резултатите и финансовото състояние на         чуждестранните дейности, които се включват във финансовите отчети на         предприятието чрез консолидация, пропорционална консолидация или по         метода на собствения капитал;     в) при преизчисляване на резултатите на предприятието и неговото         финансово състояние във валутата на представяне.     4. МСС 39 се прилага за редица деривативни инструменти в чуждестраннавалута, които съответно са изключени от обхвата на настоящия стандарт. Заредица деривативни инструменти, които обаче не попадат в обхвата на МСС 39 (например деривативни инструменти в чуждестранна валута, които са част отдруги договори) се прилага МСС 21. Настоящият стандарт се прилага и вслучаите, когато едно предприятие превалутира суми, свързани с деривативниинструменти, от тяхната функционална валута във валутата на представяне.     5. Настоящият стандарт не се прилага при отчитане на хеджирането напозиции в чуждестранна валута, включително хеджирането на нетната инвестицияв чуждестранна дейност. За отчитане на хеджирането се прилага МСС 39.       6. Настоящият стандарт се прилага за представянето на финансовитеотчети на едно предприятие в чуждестранна валута и излага изискванията запредставянето на така изготвените финансови отчети в съответствие сМеждународните стандарти за финансово отчитане. При преизчисляване нафинансова информация в чуждестранна валута, което не отговаря на тезиизисквания, настоящият стандарт определя информацията, която трябва да сеоповести.     7. Настоящият стандарт не се прилага при представянето на отчета запаричните потоци за парични потоци, възникнали в резултат на сделки вчуждестранна валута или за преизчисляване на паричен поток на чуждестраннадейност (вж. МСС 7 Отчети за паричните потоци). 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове