0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 20 Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Обхват
     1. Настоящият стандарт се прилага при счетоводно отчитане иоповестяване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и приоповестяването на други форми на държавна помощ.     2. В настоящия стандарт не се разглеждат:     а) специалните проблеми, възникващи при счетоводното отчитане на         безвъзмездни средства, предоставени от държавата, във финансови         отчети, отразяващи ефектите от промени на цените или във връзка с         допълнителна информация от подобно естество;     б) държавната помощ, предоставена за предприятие под формата на         преференции при определяне на облагаемия доход или които се         определят или ограничават въз основа на данъчното задължение при         подоходното облагане (като ваканции по отношение на данъка върху         дохода, данъчни кредити за инвестиции, ускорени амортизационни         отчисления и намалени ставки на подоходните данъци);     в) участието на държавата в собствеността на предприятието;     г) безвъзмездните средства, предоставени от държавата, обхванати от         МСС 41 Земеделие. 
     Определения
     3. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение:     Държава - правителството, държавните агенции и подобни органи, коитомогат да бъдат местни, национални или международни.     Държавна помощ - действие на правителството, предназначено запредоставяне на икономическа полза конкретно за предприятие или за групапредприятия, отговарящи на определени критерии. За целите на настоящиястандарт държавната помощ не включва ползи, предоставени само косвено чрезмерки, влияещи на общите търговски условия, като например осигуряване наинфраструктура в области на развитие или налагане на търговски ограниченияза конкуренти.     Безвъзмездни средства, предоставени от държавата - помощ от държаватапод формата на прехвърляне на ресурси към предприятие в замяна на минало илибъдещо съответствие с определени условия по отношение на оперативнатадейност на предприятието. Те изключват онези форми на държавна помощ, коитоне могат да бъдат остойностени в рамките на разумното, и сделки с държавата,които не могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки напредприятието. (Вж. също ПКР-10 Държавна помощ - без специална връзка соперативната дейност.)       Безвъзмездни средства, свързани с активи - безвъзмездни средства,предоставени от държавата, чието основно условие е, че предприятието,отговарящо на условията за получаването им, следва да закупи, да създаде илида придобие по друг начин дълготрайни активи. Могат да бъдат прилагани идопълнителни условия, ограничаващи типа или местоположението на активите илипериодите, през които те могат да бъдат придобити или държани.     Безвъзмездни средства, свързани с приходи - безвъзмездни средства,предоставени от държавата, различни от онези, свързани с активи.     Опростими заеми - заеми, за които кредиторът се ангажира да се откажеот изплащане при определени предписани условия.     Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да бъдеразменен между информиран и желаещ купувач и информиран и желаещ продавач вчестна сделка помежду им.     4. Държавната помощ приема много форми, вариращи както споредестеството на предоставената помощ, така и според условията, коитообикновено се прилагат за нея. Целта на помощта може да бъде да се насърчидадено предприятие да поеме курс на действие, който то нормално не бипредприело, ако помощта не е била предоставена.     5. Получаването на държавна помощ от предприятието може да бъде отзначение за изготвянето на финансовите отчети по две причини. Първо, ако сабили прехвърлени ресурси, следва да се намери подходящ метод за счетоводноотчитане на прехвърлянето. Второ, желателно е да се укаже степента, докоято предприятието се е ползвало от такава помощ по време на отчетнияпериод. Това улеснява сравнението на финансовите отчети на предприятието стези за предишни периоди и с тези на други предприятия.     6. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, понякога сенаричат с други имена, като субсидии, дотации или премии.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 20 Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ