0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 - Материални запаси

Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси - Изтегли МСС
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1 Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводно третиране наматериалните запаси. Основен проблем при осчетоводяването на материалнитезапаси е тяхната себестойност да бъде призната за актив и пренесена за бъдещипериоди, докато бъдат признати съответните приходи. Настоящия стандарт давапрактически указания за определянето на себестойността и нейното последващопризнаване за разход, включително и всяка обезценка до нетната реализуемастойност. Освен това, той дава насоки за използването на методите за изписванена себестойността, съгласно които се определят разходите за материалнизапаси.
     Обхват
     2 Настоящият стандарт следва да се прилага за всички материални запаси сизключение на:     (а) незавършеното производство, възникнало по договори за строителство,         включително и пряко свързани с тях договори за предоставяне на         услуги (вж. МСС 11 Договори за строителство);       (б) финансови инструменти (вж. МСС 32 Финансови инструменти:         представяне и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и         оценяване); ; и     (в) биологични активи, свързани със земеделска дейност и земеделска         продукция в момента на прибиране на реколтата (вж. МСС 41         Земеделие).       3 Настоящият стандарт не се прилага при оценката на активи, държани от:     (а) Производители на земеделска и горска продукция, земеделски продукти         след прибиране на реколтата, минерали и минерални продукти,         дотолкова, доколкото те се оценяват по нетна реализуема стойност в         съответствие с вече установени практики в тези отрасли. Когато         такива материални запаси са оценявани по нетна реализируема         стойност, промените в тази стойност се признават в печалба или         загуба в периода на промяната.     (б) стокови брокери-търговци, които оценяват техните материални запаси         по справедливата им стойност минус разходи за продажба. Когато         такива материални запаси се оценяват по справедливата им стойност         минус разходи за продажба, промените в справедливата им стойност         минус разходи за продажба се признават в печалба или загуба в         периода на промяната.     4 Материалните запаси, посочени в параграф 3, а) сеоценяват по нетна реализуема стойност на определени етапи на производство.Това например става, когато земеделската реколта е вече прибрана, когато еприключил процесът на добиване на полезни изкопаеми и продажбата е осигуреначрез форуърден договор или правителствена гаранция или когато има активенпазар и съществува незначителен риск стоката да не може да бъде продадена.Тези материални запаси се освобождават само от изискванията за оценка внастоящия стандарт.     5 Брокери-търговци са тези, които купуват или продават стоки за чуждаили собствена сметка. Материалните запаси, разглеждани в параграф 3 (в), сапринципно придобити основно с цел продажба в близко бъдеще и генериране напечалба от колебанията в цената или брокерско-търговския марж. Когато такиваматериални запаси се оценяват по справедливата им стойност минус разходи запродажба, те се освобождават само от изискванията за оценка в настоящиястандарт.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 - Материални запаси