0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     Целта на настоящия стандарт е да се определят счетоводното отчитане иоповестяването на доходите на наетите лица.     Стандартът изисква предприятието да признава:     а) задължение, когато наето лице е работило в замяна на получаването         на доходи, които са платими в бъдеще; и     б) разход, когато предприятието консумира икономическата изгода,         възникнала вследствие на положения труд от наетото лице срещу доходи         за същото.
     Обхват
     1. Настоящият стандарт се прилага от работодателите при счетоводнотоотчитане на всички доходи на наети лица, с изключение на онези, за които еприложим МСФО 2 Плащане на базата на акции.       2. Стандартът не третира отчитането от страна на плановете за доходина наети лица (вж. МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионноосигуряване).       3. Доходите на наети лица, за които е приложим настоящият стандарт,включват тези, предоставяни:     а) съгласно формални планове или други официални споразумения между         предприятието и отделни наети лица, група наети лица или техни         представители;     б) съгласно законови изисквания или чрез браншови споразумения, по         силата на които предприятията са задължени да правят вноски в         национални, държавни, браншови или други планове на множество         работодатели;     в) според неформално възприета практика, от която възниква         конструктивно задължение. Неформална практика поражда конструктивно         задължение, когато предприятието няма реална алтернатива, освен да         изплати доходи на наетите лица. Пример за конструктивно задължение         е когато промяна в неформално възприетата практика на предприятието         би причинила неприемлива вреда във взаимоотношенията на същото с         наетите от него лица.     4. Доходите на наети лица включват:     а) краткосрочни доходи на наети лица, като надници, заплати и вноски         за социални осигуровки, платен годишен отпуск и платен отпуск по         болест, участие в разпределението на печалбата и премии (ако са         платими в рамките на дванадесет месеца след края на периода) и         непарични възнаграждения (като медицинско обслужване, жилищно         настаняване, автомобили и безплатни или субсидирани стоки или         услуги) за наетите в момента лица;     б) доходи след напускане на работа, като пенсии, други пенсионни         доходи, застраховки "Живот" след напускане и медицинско обслужване         след напускане на работата;     в) други дългосрочни доходи на наети лица, включително отпуски за         дългогодишен трудов стаж или отпуск за празнични дни, юбилеи или         други възнаграждения за дългогодишен трудов стаж, обезщетения за         дългосрочна нетрудоспособност (инвалидност) и, ако не са платими         изцяло в рамките на дванадесет месеца след края на периода, участия         в разпределение на печалбата, премии и отсрочени обезщетения; и     г) доходи при прекратяване.     Понеже всяка категория, посочена в букви от а) до г), притежаваразлични характеристики, настоящият стандарт установява отделни изискванияза всяка от тях.     5. Доходите на наети лица включват доходи, предоставяни за наетителица или лицата на тяхна издръжка и могат да бъдат уредени посредствомплащания (или чрез осигуряване на стоки или услуги) или директно в полза нанаетите лица, на техните съпрузи, деца или други лица на тяхна издръжка, илина други трети лица, като например застрахователни компании.     6. Едно наето лице може да предоставя услуги на дадено предприятие напълно работно време, непълно работно време, постоянна, частична или временназаетост. За целите на настоящия стандарт наетите лица включват директоритеи останалия ръководен персонал.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица