0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен счетоводен стандарт (МСС) 18 Приходи

Международен счетоводен стандарт (МСС) 18 Приходи - Изтегли МСС 18
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     Доходът е дефиниран в Общите положения за изготвяне и представяне нафинансовите отчети като увеличение на икономическите ползи през счетоводнияпериод под формата на входящ поток или увеличение на активите, или намалениена пасивите, което води до увеличение на собствения капитал, различно отувеличенията, свързани с вноските на акционерите. Доход са както приходите,така и печалбите. Приходът е доход, който се създава в хода на обичайнатадейност на предприятието и се означава с различни наименования, катопродажби, възнаграждения, лихви, дивиденти и възнаграждения за права. Целтана настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране на приходите,получени от определени видове сделки и събития.     Основният въпрос при счетоводното отчитане на прихода е да се определимоментът на неговото признаване. Приходът се признава, когато е вероятнопредприятието да има бъдещи икономически ползи и тези ползи могат да сеоценят надеждно. Настоящият стандарт посочва обстоятелствата, при коитотези критерии ще са изпълнени, а следователно ще се признае и приходът. Тойпредоставя и практически насоки за прилагането на тези критерии.
     Обхват
     1. Настоящият стандарт трябва да се прилага при счетоводното отчитанена приходи, получени от следните сделки и събития:     а) продажба на стоки;     б) предоставяне на услуги; и     в) използване от други лица на лихвоносни активи на предприятието,         възнаграждения за права и дивиденти.     2. Стандартът заменя МСС 18 Признаване на приходите, приет през 1982 г.     3. Стоките включват стоките, произведени от предприятието с целпродажба, както и стоките, закупени с цел препродажба, като например стоки,закупени от търговец на дребно, или земя и друга собственост, държани запрепродажба.     4. Предоставянето на услуги обикновено е свързано с изпълнение отстрана на предприятието на договорена задача за договорен срок. Услугитемогат да бъдат предоставени през един период или през повече от един период.Някои договори за предоставяне на услуги са директно свързани с договори застроителство, например за услуги на ръководители на проекти и архитекти.Приходът от тези договори не се разглежда от настоящия стандарт, а серазглежда в съответствие с изискванията за договорите за строителство,посочени в МСС 11 Договори за строителство.       5. Използването от други лица на активи на предприятието създаваприход под формата на:     а) лихви - начисления за използването на парични средства или парични         еквиваленти или суми, дължими на предприятието;     б) възнаграждения за права - начисления за използването на дълготрайни         активи на предприятието, например патенти, търговски марки, авторски         права и програмни продукти; и     в) дивиденти - разпределение на печалбите между акционерите         пропорционално на участието им в конкретен клас капитал.     6. Настоящият стандарт не разглежда прихода от:     а) лизингови споразумения (вж. МСС 17 Лизинг);       б) дивиденти, получени от инвестиции, които се осчетоводяват по метода         на собствения капитал (вж. МСС 28 Инвестиции в асоциирани         предприятия);       в) застрахователни договори в обхвата на МСФО 4 Застрахователни         договори;       г) промени в справедливата стойност на финансови активи и финансови         пасиви или изваждането им от употреба (вж. МСС 39 Финансови         инструменти: признаване и оценяване);       д) промени в стойността на други текущи активи;     е) първоначално признаване и промени в справедливата стойност на         биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41         Земеделие);       ж) първоначално признаване на земеделска продукция (вж. МСС 41); и     з) добив на минерални руди.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 18 Приходи