0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 18 Приходи

Международен счетоводен стандарт (МСС) 18 Приходи - Изтегли МСС 18
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     Доходът е дефиниран в Общите положения за изготвяне и представяне нафинансовите отчети като увеличение на икономическите ползи през счетоводнияпериод под формата на входящ поток или увеличение на активите, или намалениена пасивите, което води до увеличение на собствения капитал, различно отувеличенията, свързани с вноските на акционерите. Доход са както приходите,така и печалбите. Приходът е доход, който се създава в хода на обичайнатадейност на предприятието и се означава с различни наименования, катопродажби, възнаграждения, лихви, дивиденти и възнаграждения за права. Целтана настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране на приходите,получени от определени видове сделки и събития.     Основният въпрос при счетоводното отчитане на прихода е да се определимоментът на неговото признаване. Приходът се признава, когато е вероятнопредприятието да има бъдещи икономически ползи и тези ползи могат да сеоценят надеждно. Настоящият стандарт посочва обстоятелствата, при коитотези критерии ще са изпълнени, а следователно ще се признае и приходът. Тойпредоставя и практически насоки за прилагането на тези критерии.
     Обхват
     1. Настоящият стандарт трябва да се прилага при счетоводното отчитанена приходи, получени от следните сделки и събития:     а) продажба на стоки;     б) предоставяне на услуги; и     в) използване от други лица на лихвоносни активи на предприятието,         възнаграждения за права и дивиденти.     2. Стандартът заменя МСС 18 Признаване на приходите, приет през 1982 г.     3. Стоките включват стоките, произведени от предприятието с целпродажба, както и стоките, закупени с цел препродажба, като например стоки,закупени от търговец на дребно, или земя и друга собственост, държани запрепродажба.     4. Предоставянето на услуги обикновено е свързано с изпълнение отстрана на предприятието на договорена задача за договорен срок. Услугитемогат да бъдат предоставени през един период или през повече от един период.Някои договори за предоставяне на услуги са директно свързани с договори застроителство, например за услуги на ръководители на проекти и архитекти.Приходът от тези договори не се разглежда от настоящия стандарт, а серазглежда в съответствие с изискванията за договорите за строителство,посочени в МСС 11 Договори за строителство.       5. Използването от други лица на активи на предприятието създаваприход под формата на:     а) лихви - начисления за използването на парични средства или парични         еквиваленти или суми, дължими на предприятието;     б) възнаграждения за права - начисления за използването на дълготрайни         активи на предприятието, например патенти, търговски марки, авторски         права и програмни продукти; и     в) дивиденти - разпределение на печалбите между акционерите         пропорционално на участието им в конкретен клас капитал.     6. Настоящият стандарт не разглежда прихода от:     а) лизингови споразумения (вж. МСС 17 Лизинг);       б) дивиденти, получени от инвестиции, които се осчетоводяват по метода         на собствения капитал (вж. МСС 28 Инвестиции в асоциирани         предприятия);       в) застрахователни договори в обхвата на МСФО 4 Застрахователни         договори;       г) промени в справедливата стойност на финансови активи и финансови         пасиви или изваждането им от употреба (вж. МСС 39 Финансови         инструменти: признаване и оценяване);       д) промени в стойността на други текущи активи;     е) първоначално признаване и промени в справедливата стойност на         биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41         Земеделие);       ж) първоначално признаване на земеделска продукция (вж. МСС 41); и     з) добив на минерални руди.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 18 Приходи