0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения

Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения - Изтегли МСС 16
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     ЦЕЛ
     1. Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране наимотите, машините и съоръженията, така че ползвателите на финансовите отчетида могат да разпознават информацията за инвестициите на предприятието вимоти, машини и съоръжения и промените в такива инвестиции. Основните въпросипри отчитането на имотите, машините и съоръженията са признаването наактивите, определянето на балансовите им стойности и амортизационните разходии загубите от обезценка, които трябва да бъдат признати във връзка с тях.
     ОБХВАТ
     2. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на имоти, машини исъоръжения, освен когато друг МСС изисква или разрешава различно счетоводнотретиране.     3. Стандартът не се прилага за:     а) имотите, машините и съоръженията, класифицирани като държани за        продажба в съответствие с МСФО 5     Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;       б) биологичните активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41        Земеделие)       в) признаването и оценяването на активи за проучване и оценка (вж. МСФО        6 Проучване и оценка на минерални ресурси)       г) правата върху природни залежи и резерви от рода на нефт, природен газ        и подобни невъзстановими ресурси.     Настоящият стандарт обаче се прилага за имоти, машини и съоръжения,използвани за разработване или поддържане на активите, посочени в букви б)- г).     4. Други стандарти може да изискват признаването на актив от имоти,машини и съоръжения въз основа на подход, различен от подхода в настоящиястандарт. Например МСС 17 Лизинг изисква от предприятието да оценявасвоето признаване на обект от лизингови имоти, машини и съоръжения въз основана прехвърлянето на рискове и изгоди. Въпреки това в подобни случаи всичкидруги аспекти на счетоводното третиране на тези активи, включителноамортизацията, се определят от изискванията на настоящия стандарт.     5. Предприятието следва да прилага настоящия стандарт за имоти, които сестроят или разработват за бъдещо използване като инвестиционни имоти, но всеоще не отговарят на определението за "инвестиционен имот" в МСС 40Инвестиционни имоти.   След като приключи строителството или разработката,имотът става инвестиционен имот и предприятието е длъжно да прилага МСС 40.МСС 40 се прилага също и за съществуващите инвестиционни имоти, които са впроцес на преобразуване за продължаваща употреба като инвестиционни имоти.Предприятие, което използва модела на цената на придобиване за инвестиционниимоти съгласно МСС 40, трябва да използва модела на цената на придобиване ипо настоящия стандарт.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения