0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 14 Отчитане по сегменти (в сила до 31.12.2008 г.)

     Международен счетоводен стандарт 14 Отчитане по сегменти - Изтегли МСС 14
     Цел
     Целта на настоящия Стандарт е да установи принципите за отчитане нафинансова информация по сегменти относно различните видове продукти и услуги,които предприятието произвежда, и различните географски области, в които тофункционира - за да помогне потребителите на финансови отчети:     (а) по-добре да разберат дейността на предприятието през изминалия         период;     (б) по-добре да оценят рисковете и възвръщаемостта; и     (в) да направят по-осведомени преценки за предприятието като цяло.     Много предприятия предоставят групи от продукти и услуги илифункционират в различни географски области, които са предмет на различаващисе норми на рентабилност, възможности за растеж, бъдещи перспективи ирискове. Информацията за различните видове продукти и услуги на предприятиетои неговите дейности в различни географски области-често наричана информацияпо сегменти-е уместна за оценяването на рисковете и възвръщаемостта надиверсифицирано или многонационално предприятие, която обаче може да бъденевъзможно да се установи от обобщените данни. Следователно информацията посегменти е широко призната като необходима, за да се посрещнат нуждите напотребителите на финансовите отчети.
     Обхват
     1 Настоящият Стандарт трябва да се прилага в пълния комплект напубликуваните финансови отчети, изготвени в съответствие с Международнитестандарти за финансови отчети.     2 Пълният комплект от финансови отчети включва баланс, отчет задоходите, отчет за паричните потоци, отчет за промените в собствения капитали пояснителни приложения, така както са предвидени в МСС 1 Представяне нафинансови отчети.       3 Настоящият Стандарт трябва да бъде прилаган от предприятия, чиитокапиталови или дългови ценни книжа се търгуват публично, и от предприятия,които са в процес на емитиране на капиталови или дългови ценни книжа напублични пазари на ценни книжа.     4 Ако предприятие, чиито ценни книжа не се търгуват публично, изготвяфинансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансовиотчети, то това предприятие се насърчава да оповести доброволно финансоваинформация по сегменти.     5 Ако предприятие, чиито ценни книжа не се търгуват публично, избере даоповести доброволно информация по сегменти във финансовите отчети, изготвенив съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, то товапредприятие трябва да спази напълно изискванията на настоящия Стандарт.     6 Ако един финансов отчет съдържа както консолидирани финансови отчетина дадено предприятие, чиито ценни книжа се търгуват публично, така исамостоятелни финансови отчети на компанията майка или на едно или повечедъщерни предприятия, информацията по сегменти трябва да бъде представена самона базата на консолидираните финансови отчети. Ако самото дъщерно предприятиее предприятие, чиито ценни книжа се търгуват публично, то ще представиинформацията по сегменти в неговия собствен отделен финансов отчет.     7 По същия начин, ако един финансов отчет съдържа както финансови отчетина предприятие, чиито ценни книжа се търгуват публично, така и отделнииндивидуални отчети на асоциирано или съвместно предприятие, в коетопредприятието има финансов интерес и което е отчитано по метода на собствениякапитал, информацията по сегменти трябва да бъде представена само на базатана финансовите отчети на предприятието. Ако самото асоциирано или съвместнопредприятие, отчитано по метода на собствения капитал, е предприятие, чиитоценни книжа се търгуват публично, то ще представи информацията по сегменти внегов собствен отделен финансов отчет.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 14 Отчитане по сегменти (в сила до 31.12.2008 г.)