0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода - Изтегли МСС 12
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     ЦЕЛ
     Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране наданъците върху дохода. Основният въпрос при счетоводното отчитане на данъцитевърху дохода е как да се отчитат текущите и бъдещите данъчни последици от:     а) бъдещото възстановяване (уреждане) на балансовата стойност на        активите (пасивите), признати в баланса на предприятието; и     б) операциите и другите събития през текущия период, които са признати        във финансовия отчет на предприятието.     От признаването на актив или пасив се подразбира, че отчитащото сепредприятие очаква да си възстанови или да уреди балансовата стойност на тозиактив или пасив. Ако съществува вероятност това възстановяване или урежданена балансовата стойност да направи бъдещите данъчни плащания по-големи(по-малки) отколкото биха били, ако това възстановяване или уреждане не биимало данъчни последици, настоящият стандарт изисква предприятието да признаеотсрочен данъчен пасив (актив) с някои ограничени на брой изключения.     Настоящият стандарт изисква предприятието да осчетоводява данъчнитепоследици от операции и други събития по същия начин, по който осчетоводявасамите операции и други събития. По този начин всички данъчни ефекти,свързани с операции и други събития, признати в печалба или загуба,също се признават в печалба или загуба. За операции и други събития,признати директно в собствения капитал, всички свързани данъчни ефекти сепризнават също директно в собствения капитал. По подобен начин, признаването     По подобен начин признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви прибизнес комбинация, засяга размера на репутацията, възникваща в резултат набизнес комбинацията или размера на всяко превишение на участието напридобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасивии условни задължения на придобитото предприятие над цената на комбинацията.     Настоящият стандарт разглежда също признаването на отсрочените данъчниактиви, възникващи от неизползвани данъчни загуби или неизползвани данъчникредити, представянето на данъците върху дохода във финансовите отчети иоповестяването на информацията, отнасяща се до тези данъци.
     ОБХВАТ
     1. Настоящият стандарт следва да се прилага при счетоводното отчитане наданъците върху дохода.     2. За целите на настоящия стандарт данъците върху дохода включват всичкиместни и чуждестранни данъци, които се базират на облагаемата печалба.Данъците върху дохода включват също данъци, като данъци при източника, коитоса платими от дъщерно, асоциирано или смесено предприятие при разпределениетона печалбата на отчитащото се предприятие.     3. [Заличен]     4. В настоящия стандарт не се разглеждат методите на счетоводно отчитанена безвъзмездни средства, предоставени от държавата (вж. МСС 20 Счетоводноотчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяванена държавна помощ) или данъчни кредитиза инвестиции. В настоящия стандарт обаче се разглежда счетоводното отчитанена временните разлики, които могат да възникнат в резултат на такивабезвъзмездни средства или данъчни кредити за инвестиции.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода