0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след датата на баланса

Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след датата на баланса - Изтегли МСС 10
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     Целта на настоящия стандарт е да определи:     а) кога едно предприятие трябва да коригира финансовите си отчети        заради събития след датата на баланса; и     б) оповестяванията, които предприятието трябва да направи относно        датата, когато финансовите отчети са утвърдени за        издаване, и относно събитията след датата на баланса.     Стандартът също изисква предприятието да не изготвя финансовите сиотчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако събитията следдатата на баланса показват, че принципът за действащо предприятие не еподходящ за прилагане.
     Обхват
     2. Настоящият стандарт се прилага за отчитане и оповестяване насъбития след датата на баланса.
     Определения
     3. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение:     Събития след датата на баланса - събития, както благоприятни,така и неблагоприятни, които възникват между датата на баланса и датата, накоято финансовите отчети са утвърдени за издаване. Могат да бъдатразграничени два вида събития:     а) тези, които доказват условия, съществували към датата на баланса        (коригиращи събития след датата на баланса); и     б) тези, които са показателни за условия, възникнали след датата на        баланса (некоригиращи събития след датата на баланса).     4. Процесът по утвърждаване на финансовите отчети за издаване варира взависимост от структурата на управление, законовите изисквания и процедуритепо изготвянето и приключването на финансовите отчети.     5. В някои случаи от предприятието се изисква да предаде на акционеритефинансовите отчети на предприятието за одобрение, след като финансовитеотчети вече са издадени. В такива случаи финансовите отчети се считат заутвърдени за издаване на датата на издаване, а не на датата, на коятоакционерите ги одобряват.
     Пример
     Ръководството на предприятието изготвя проекта за финансово отчитане загодината към 31 декември 20Х1 г. на 28 февруари 20Х2 г. На 18 март 20Х2 г.съветът на директорите разглежда финансовите отчети и официално ги утвърждаваза издаване. Предприятието обявява своята печалба и друга финансоваинформация на 19 март 20Х2 г. Финансовите отчети са предоставени наразположение на акционерите и други лица на 1 април 20Х2 г. Акционеритеодобряват финансовите отчети на 15 май 20Х2 г. и одобрените финансови отчетислед това са представени пред регулаторния орган на 17 май 20Х2 г.     Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 март20X2 г. (датата на утвърждаването за издаване от съвета на директорите).     6. В някои случаи от ръководството на предприятието се иска да представифинансовите отчети пред надзорния съвет (съставен единствено от лица, коитоне участват в изпълнителното ръководство) за одобрение. В такива случаифинансовите отчети са утвърдени за издаване, когато ръководството гиутвърди за издаване пред надзорния съвет.
     Пример
     На 18 март 20Х2 г. ръководството на едно предприятие утвърждавафинансовите отчети за издаване пред надзорния съвет. Надзорният съвет есъставен единствено от лица, които не участват в изпълнителното ръководство,и може да включва представители на наетия персонал и други външни интереси.Надзорният съвет одобрява финансовите отчети на 26 март 20Х2 г. Финансовитеотчети са предоставени на разположение на акционерите и другите лица на 1април 20Х2 г. Акционерите одобряват финансовите отчети на 15 май 20Х2 г. ифинансовите отчети след това са представени пред регулаторния орган на 17 май20Х2 г.     Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 май20Х2 г. (датата на утвърждаване им за издаване от ръководството преднадзорния съвет).     7. Събития след датата на баланса включват всички събития до датата,когато финансовите отчети са утвърдени за издаване, дори ако тези събитиявъзникват след публикуването на обявената печалба и друга финансоваинформация.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след датата на баланса