0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Данъчно третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества

Данъчно третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества
Отговор:
Ева Марчева, вещо лице Съдебно-счетоводни експретизи ВОС,
Управител на Счетоводна и консултанска кантора „Евроконсулт – Марчева”
След изменението на чл. 13, ал. 2, направено със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. С посочената промяна от текста на визираната разпоредба отпаднаха получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество. Следователно получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество и по-конкретно разликата между цената, за която е придобито апортираното имущество, и стойността на акциите или на дяловете от капитала, съответстващи на направената непарична вноска, представлява доход за физическото лице. Важно уточнение е направено в ал. 4 на чл. 13 ЗДДФЛ, а именно: не се определя данък към датата на придобиване на акциите и дяловете, получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. На практика това означава, че към този момент въпросните доходи се считат за необлагаеми. Данък ще се определя и дължи при евентуална следваща продажба или замяна на придобитите по този начин дялове и акции, или на част от тях. Едва тогава физическото лице би формирало облагаем доход по правилата на чл. 33, ал. 3 и 4 от закона.
Ще припомним, че облагаемият доход от продажба или от замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута, е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. В тази връзка, в нормите на чл. 33, ал. 6 ЗДДФЛ, е предвиден специален ред за определяне цената на придобиване на акциите и дяловете, придобити чрез непарични вноски в търговски дружества.
Според чл. 33, ал. 6, т. 9 ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., при продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непаричната вноска.
От друга страна, цитираната разпоредба не се отнася за случаите, в които непаричната вноска има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗДДФЛ към датата на вписване на вноската в търговския регистър (виж чл. 33, ал. 6, т. 5 ЗДДФЛ). Само в тези случаи се запазва действащото до края на 2009 г. правило, според което при направени непарични вноски в търговско дружество цената на придобиване е равна на частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговското дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове.
 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Данъчно третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества