0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

ОП Конкурентноспособност

Оперативна програма Конкурентоспособност (2007 – 2013 г.)

Предназначение:
Програмата има за цел да помогне за постигане на динамична, конкурентноспособна на европейския и световен пазар българска икономика. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта, и създаването на благоприятна бизнес среда.
*         Общ бюджет - 1,162 млрд евро
*         Период на действие на програмата - 7 години (2007 - 2013 г.)
*         Официален документ на оперативната програма - изтегли
*         Интернет страница на програмата
Индикативна годишна работна програма за 2011 г. - актуализирана към 26.08.2011 г. - изтегли
Предстоящи процедури през 2011 г. - информация по предварителни данни:
*         Процедура „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" - изтегли
АКТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Начало: 19.09.2011 г.
Краен срок за подаване на проекти: 20.12.2011 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 97 791 500 лв
Размер на помощта по един проект:
- микро предприятия-минимум 100 000 лева , максимум 500 000 лева;
- малки предприятия- минимум 200 000 лева, максимум 1 000 000 лева;
- средни предприятия- минимум 300 000 лева, максимум 2 000 000 лева.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
За микро и малки предприятия- 70% от допустимите общи разходи; за средни предприятия - 60%.
Кой може да кандидатства:
*         Предприятията трябва да са МСП с минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване началото на процедурата и да имат реализирани нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година от 200 000 лв до 1 млн лв в зависимост от категорията на предприятието-кандидат (подробно в резюмето.);
*         Да развиват своята основна дейност съгласно КИД 2008 в сектор С „Преработваща промишленост”, Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, раздели: 61 „Далекосъобщения”; 62 „Дейности в областта на информационните технологии” и 63 „Информационни услуги”, Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – код М72 „Научноизследователска и развойна дейност;
*         По процедурата ще бъдат финансирани с предимство (като получат допълнителен брой точки) кандидати, които развиват основната си дейност в секторите, както следва:
*       сектор С - кодове
С10.82 Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
С10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
С10.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
C20 Производство на химични продукти
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
С22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
С25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически съоръжения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета и полуремаркета
С30 Производство на превозни средства, без автомобили
*       сектор J - кодове
раздел 61 „Далекосъобщения” - това са фирми с далекосъобщителни дейности по безжичен път и чрез фиксирани мрежи;
раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”
раздел 63 „Информационни услуги” - компании за обработване на данни и хостинг, информационни агенции и Интернет портали;
*       сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” –
код М72 „Научноизследователска и развойна дейност
За какво може да се кандидатства:
Допустимите дейности по проектите включват инвестиции (задължителен елемент) и получаването на услуги (незадължителен елемент). Допустими по настоящата процедура са проектни предложения с основен предмет:
*         Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
*         Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;
*         Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.
Изтегли Подробно описание на условията за кандидатстване
ИзтеглиОферта за подготовка на проект от ЕВРОКОНСУЛТ
Изтегли Оферта за управление на проект от ЕВРОКОНСУЛТ
 
                                              ----------------------------
BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"
Начало: 29.06.2011
Краен срок за подаване на проекти: 28.09.2011
График на информационни дни 31.08.-2.09.2011 г. - изтегли

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 48 895 750 лв.
Размер на помощта по един проект:
Минимум - няма; максимум 391 166 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
75% от допустимите общи разходи
Кой може да кандидатства:
- Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
- Кандидатите трябва да имат минимум 1 приключена финансова година преди датата на обявяване началото на процедурата
- Кандидатите трябва да имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010) равни на или надвишаващи 150 000 лв.
За какво може да се кандидатства:

Разходи за покупка на оборудване, машини и съоръжения, допринасящи за:
- Въвеждането на ERP/CRM/MOM или друг вид системи за управление;
- Постигане на сътветствие на продукти с европейски/международни стандарти ISO
- Разходи за въвеждане и/или покриване на изискванията за добри производствени практики.

Разходи за покупка на неспециализиран софтуер за:
- Въвеждането и/или разработването на ERP/CRM/MOM система за управление в предприятията;
- Постигане на сътветствие на продукти с европейски/международни стандарти ISO;
- Разходи за въвеждане и/или покриване на изискванията за добри производствени практики.
Разходи за услуги:
- Подготовка на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на стандартизирани системи за управление и/или постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и/или въвеждане на добри производствени практики;
- Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разрботване и внедряване на ERP/CRM/MOM или друг вид системи за управление в предприятията;
- Сертифициране на стандартизирани системи за управление и/или удостоверяване съотвествието на продукти и/или въвеждане на добри производствени практики;
- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 хил. лв.
- Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5000 лв.
Изтегли подробно описание на условията за кандидатстване
Изтеглиоферта на ЕВРОКОНСУЛТ за малки и средни предприятия
Изтегли оферта на ЕВРОКОНСУЛТ за големи предприятия

Интернет страница с документите за кандидатстване
----------------------------
BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

Начало 13 януари 2011 г.
Краен срок за подаване на проекти - 5 сесии през 2011 г. с крайни срокове: 16 март 2011 г.; 18 май 2011 г.; 20 юли 2011 г.; 21 септември 2011 г.; 23 ноември 2011 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 9 779 150 лева.
Размер на помощта по един проект:
Минимум 75 000 лв; максимум 400 000 лв.
Кой може да кандидатства: Висши училища, БАН, изследователски институти, нестопански организации, юридически лица и еднолични търговци, общини и областни администрации и др.
За какво може да се кандидатства:
- Инвестиции: Изработване на инвестиционни проекти за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.
- Услуги:
- Интернет страница за нуждите на подкрепения офис за технологичен трансфер и създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер;
- Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер; изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;
- услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга;
- консултантски или юридически услуги за правата върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;
- консултантски услуги от инженерно-технически характер при внедряване;; бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация;
- популяризиране на дейността на офисите за технологичен трансфер; участия в мрежи, форуми, семинари, конференции и др.;
- до 10 000 лв за консултантски услуги по разработване на проектното предложение; визуализация и одит на проекта.
Изтегли подробно описание на условията за кандидатстване по тази процедура
Интернет страница с документите за кандидатстване
----------------------------
BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

Начало 10 януари 2011 г.

Краен срок за подаване на проекти - 5 сесии през 2011 г. с крайни срокове: 14 март 2011 г.; 16 май 2011 г.; 18 юли 2011 г.; 19 септември 2011 г.; 21 ноември 2011 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 39 116 600 лв.
Размер на помощта по един проект: Минимум 300 000 лв; максимум 4 млн лв.
Кой може да кандидатства: Обединения на висши училища, БАН и изследователски институти с браншови организации, общини и др.
За какво може да се кандидатства:
- Инвестиции: Дейности за създаване и/или разширяване на технологични центрове
- Услуги: До 10 000 лв за консултантски услуги по разработване на проектното предложение; визуализация на проекта и одит.

Изтегли подробно описание на условията за кандидатстване по тази процедура
Интернет страница с документите за кандидатстване
------------------------------
BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

Начало 6 януари 2011 г.
Краен срок за подаване на проекти - 5 сесии през 2011 г. с крайни срокове: 9 март 2011 г.; 10 май 2011 г.; 12 юли 2011 г.; 13 септември 2011 г.; 15 ноември 2011 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 39 116 600 лв.
Размер на помощта по един проект:
минимум 40 000 лв; максимум 391 166 лв
Кой може да кандидатства:
*         Еднолични търговци, търговски дружества, кооперации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите на Република България, които са регистрирани не по-рано от три години преди датата на подаване на проектни предложения и са малки и средни предприятия;
*         Да разработват иновативни продукти, процеси или услуги с потенциал за внедряване в икономиката - кандидатите следва да докажат експертиза в областта към която спада предложената за разработване иновация и капацитет за разработване на иновацията.
*         Приоритетни сектори: По процедурата ще бъдат финансирани с предимство проектни предложения, разработващи иновационна идея, свързана със следните иновационни области: информационни технологии;еко и енерго-спестяващи технологии; технологии, свързани със здравето.
 За какво може да се кандидатства:
*         Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт, процес или услуга, в случай че такива не са налични към момента на кандидатстване.
*         Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на такива свързани с разработването на иновативния продукт, процес или услуга;
*         Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови продукти, процеси или услуги;
*         Разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга;
*         Разработване на промишлен дизайн;
*         Патентоване - извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България или от лицензиран представител по индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на патентно досие, заявка за полезен модел или дизайн на национално и международно ниво;
*         Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансовии маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга;
*         Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, процес или услуга;
*         Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
*         Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставка на технологиии оборудване. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв;
*         Дейности за визуализация на проекта– до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 2 000 лв;
*         Одит на проекта, извършен от регистриран одитор – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 20 000 лв.
Изтегли подробно описание на условията за кандидатстване по тази процедура
Интернет страница с документите за кандидатстване
--------------------------------------

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"
Начало 30 декември 2010 г.
Краен срок за подаване на проекти - сесии: 7 март 2011, 9 май 2011, 11 юли 2011, 12 септември 2011, 14 ноември 2011
 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 48 895 750 лв.
Размер на помощта по един проект:
Минимум за всички - 200 000 лв
Максимум за МСП - 2 млн лв
Максимум за големи предприятия - 3 млн лв.
Кой може да кандидатства:
- Юридически лица или еднолични търговци с най-малко 3 приключени финансови години преди датата на подаване на проектното предложение;
- Да имат седалище в Република България; Да внедряват иновативни продукти, процеси или услуги, собствена разработка, включително и когато кандидатът е възложил разработването на внедряваната иновация на други лица или е бил координатор/участник в проект за НИРД, финансиран от донорски или други програми/ проекти.
- Допустими са и кандидати, които внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, правата по интелектуална собственост върху които са апортирани в капитала на кандидата от притежателя на тези права.При внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги кандидатът не трябва да нарушава чужди права върху интелектуална собственост.
За какво може да се кандидатства:
По елемент „Инвестиции”:
- Закупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт, процес или услуга,
- Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес.
- Закупуване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;
- Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), когато това е задължително изискване за въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване. Разходите за СМР не трябва да надвишават 20% от общите допустими разходи по елемент „Инвестиции”.
По елемент „Услуги”:
- Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга.
- Консултантски и юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуалната собственост.
- Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси, услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите и др.
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга.
- Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура.
- Визуализация на проекта.
- Одит на проекта.

Изтегли подробно описание на условията за кандидатстване по тази процедура
-----------------------------------
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”
Начало 20 юли 2009 г.; Без краен срок

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 2 933 745 лева (1 500 000 евро).
Изтегли подробно описание на условията за кандидатстване по тази процедура в pdf
Интернет страница с информация за процедурата
 
--------------------------------------------

Процедура "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги"
Начало 29 март 2010 г.; Без краен срок
Общ размер на помощта по процедурата - 19 558 300 лв.
Размер на помощта по един проект - минимум 50 000 лева и максимум - 1 000 000 лева.
Кой може да кандидатства:
- Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
- Кандидати с регистрация не повече от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение;
- Кандидати със седалище в България;
- Да са микро, малки и средни предприятия;
- Кандидати притежаващи или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрения по проекта иновативен продукт, процес, услуга, разработен от кандидата.
Изтегли подробна информация
Интернет страница с информация и документи

 


ВАЖНО
АКАДЕМИЯ
ЗА ОБУЧЕНИЕ,РАЗВИТИЕ И КУЛТУРА - А.О.Р.К. - ГР. ВАРНА
ОРГАНИЗИРА ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
ЗА НАЧИНАЕЩИ И НАПРЕДНАЛИ!!!
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА -
150 ЛЕВА ЗА 60 УЧЕБНИ ЧАСА!!!
БОНУС: ВКЛЮЧЕНО ИЗГОТВЯНЕ НА
ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ!!!
ЗАПОЧВАНЕ - ДО 7 ДНИ ОТ ЗАПИТВАНЕ...
За записване:
052/99 33 06
0899 527 530
Ева Марчева
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6,7,8
за учащи в
"Академия за образование, развитие и култура" - А.О.Р.К. 
моб. тел. 0899/527 530
тел.             052/993 306
e-mail: office@euroconsltbg.eu
Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2014, Всички права запазени. ОП Конкурентноспособност